Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:2 att tillämpas från 2008 års taxering.
Riksskatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering¹
RSV 2003:9
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 23 maj 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.
   Av 18 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att hela utgiften för inventarier som är av mindre värde får dras av omedelbart. Detta gäller dock inte sådana rättigheter m.m. som avses i 18 kap. 1 § andra stycket inkomsskattelagen.
   Av förarbetena till lagstiftningen (prop. 1980/81:68, del A, s. 114 och SkU 1980/81:25, s. 116-117) framgår bl.a. att det inte anses som motivierat att generellt bestämma en övre fix gräns för vad som skulle anses vara mindre värde, eftersom detta begrepp måste anses ha en annan valör i större företag än i mindre. Det anses vidare att vad som skall anses som mindre värde också kunde påverkas av arten av och ändamålet med en investering.

Allmänna råd:
   För små företag bör som inventarier som är av mindre värde normalt räknas ett inventarium vars anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 5 000 kronor.
   För medelstora företag får motsvarande belopp anses vara
10 000 kronor och för stora företag 20 000 kronor.
   Små företag får anses vara sådana företag i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio, och tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgått till högst 24 miljoner kronor.
   Stora företag får anses vara sådana företag i vilka nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstigit ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller i vilka antalet anställda hos företaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.
   Medelstora företag får anses vara sådana företag som inte är små eller stora företag.
   För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen av vad som ska räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde.
   Vid bedömningen av vad som bör anses vara inventarier som är av mindre värde bör vidare gälla att en omedelbar kostnadsföring av anskaffningsutgiften bör vara förenlig med god redovisningssed, dvs. att beloppen i det enskilda företaget inte får vara väsentliga med avseende på företagets resultat och ställning.
   Fråga om ett inventarium är av mindre värde eller inte bör bedömas utifrån förhållandena under anskaffningsåret. Inventariet bör därefter anses behålla sin karaktär.

¹Beträffande 2003 och tidigare års taxeringar, se RSV Dt 1992:10.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:10) om inventarier av mindre värde.