Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Bure Equity AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
RSV 2003:33
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 15 december 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier, förlagsbevis och optionsrätter med anledning av Bure Equity AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgiften) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgiften).
   Av 48 kap. 14 § IL framgår att anskaffningsutgiften för ett skuldebrev förenat med en köp- eller teckningsoption, skall beräknas till skuldebrevets marknadsvärde vid förvärvet. Denna anskaffningsutgift får dock inte överstiga den sammanlagda anskaffningsutgiften för skuldebrevet och optionen. Anskaffningsutgiften för optionen skall beräknas till vad som återstår av den sammanlagda anskaffningsutgiften.

Allmänna råd:
   Teckningslikviden för en s.k. unit skall fördelas på anskaffningsutgifter enligt följande: aktier 0,75 kr/st, förlagsbevis 4,36 kr/st och optionsrätter 0,12 kr/st.

___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2003:19