Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Bure Equity AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
RSV M
2003:19
Erbjudandet
   Bure Equity AB (Bure Equity) har uppgett följande.
   De som på avstämningsdagen den 27 maj 2003 var registrerade som aktieägare i bolaget hade rätt att för varje befintlig aktie teckna en unit bestående av två nya aktier samt ett förlagsbevis om nominellt 6,75 kr, förenat med nio avskiljbara optionsrätter.
   Teckning skedde med hjälp av s.k. uniträtter. För varje befintlig aktie erhölls en uniträtt. Teckningskursen var fastställd till 6,94 kr per unit. Av denna avsåg (2 x 0,75 =) 1,50 kr aktier, 4,36 kr förlagsbevis och (9 x 0,12 =) 1,08 kr optionsrätter.
   Aktierna handlades inklusive uniträtt t.o.m. den 22 maj 2003 och exklusive uniträtt fr.o.m. den 23 maj 2003.
   Teckning av förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter kunde ske under perioden den 2 - 19 juni 2003.

Skatteregler
   Anskaffningsutgiften för tecknade aktier utgörs av den del av teckningskursen som avsåg aktierna.
   Anskaffningsutgiften för förlagsbeviset och de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ska fördelas mellan förlagsbeviset och optionsrätterna på så sätt att ett belopp motsvarande förlagsbevisets marknadsvärde vid förvärvet hänförs till detta och återstoden till optionsrätterna.
   Anskaffningsutgiften för en uniträtt är 0 kr.

Beräkning
   Den del av teckningslikviden som belöper på en aktie uppgår till 0,75 kr.
Förlagsbevisen noterades vid Stockholmsbörsens SOX-lista från och med den 17 juli 2003. Den genomsnittliga stängningskursen under de första 31 handelsdagarna var 4,36 kr. Därmed kommer (1,08 : 9 =) 0,12 kr att belöpa på varje optionsrätt.

¹ Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelning av anskaffningsutgiften i allmänt råd, RSV 2003:33.