Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag¹
SKV A 2004:2 Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 februari 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under perioden den 18 februari – 10 mars 2003
   Avyttringspriset för en A-aktie i Allgon AB bör beräknas till 16,40 kr och för en B-aktie i Allgon AB till 14,91 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i LGP Telecom Holding Aktiebolag som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 21,30 kr.
Anmälan under perioden den 13 mars – 11 april 2003
   Avyttringspriset för en A-aktie i Allgon AB bör, om inte annat visas, beräknas till 19,25 kr och för en B-aktie i Allgon AB till 17,50 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i LGP Telecom Holding Aktiebolag som erhållits på grund av byte under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 25 kr.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:1.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering och gäller endast för juridiska personer