Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:25) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 20041
SKV A 2004:8
Exekution
   Skatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet att avsnitt 3.2.2 i Riksskatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön under år 2004 skall ha följande lydelse.

3.2.2 Kostnader för fullgörande av tjänst


Allmänna råd:
   Tillägg till normalbeloppet bör göras för gäldenärens kostnad för fullgörande av tjänst. Vid beräkningen av tillägget bör tillämpas de bestämmelser som gäller för avdrag för motsvarande kostnader vid taxering enligt 12 kap. 1, 4–8, 10–22, 24–30, 32 och 37 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).
   Då gäldenären uppbär ersättning för ökade levnadskostnader (traktamenten) eller för resa med egen bil i tjänsten bör inte tillägg göras till normalbeloppet. I sådant fall bör arbetsgivaren upplysas om att beslutet om utmätning av lön m.m. endast avser, förutom lön, den del av traktaments- eller bilersättningen som vid skatteavdrag behandlas som lön.
   Om gäldenären kan antas ha kostnad för resor till och från arbetsplatsen med kollektivt färdmedel, kan kronofogdemyndigheten även om kostnaden inte är känd, i det särskilda fallet göra tillägg till normalbeloppet med belopp som beräknas motsvara kostnaden (t.ex. månadskort). Tillägg bör även göras om gäldenären har resekostnader för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar.

¹Ändrade partier har markerats med kantstreck.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas under år 2004.