Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om befrielse från förseningsavgift när en gåvodeklaration inte har lämnats i rätt tid¹
SKV A 2004:14
Gåvoskatt
Förseningsavgift
Utkom från trycket den 22 oktober 2004
  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om befrielse från förseningsavgift, när en gåvodeklaration inte har lämnats i rätt tid.

Inledning
   I 47 b § första stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) sägs att den skattskyldige skall befrias helt från förseningsavgift under vissa i lagrummet angivna förhållanden.

Allmänna råd:
   Fråga om befrielse från förseningsavgift bör bedömas efter förhållandena den dag, då gåvodeklarationen rätteligen skulle ha lämnats.
   En skattskyldig, som inte ansökt om anstånd, bör befrias från förseningsavgift, om skäl att medge anstånd enligt 46 a § AGL kan anses ha förelegat. Detta gäller endast under förutsättning att gåvodeklarationen lämnas inom den tid anståndet skulle ha gällt. Om en gåvodeklaration lämnats efter utgången av denna anståndstid, bör befrielse från förseningsavgift däremot inte medges.

Befrielsegrunder
   Enligt 47 b § första stycket 1 AGL skall den skattskyldige befrias helt från förseningsavgift, om underlåtenheten kan antas ha sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig.

Allmänna råd:
Den skattskyldiges ålder
   Med uttrycket ålder avses såväl hög som låg ålder. En ekonomiskt aktiv person bör, oavsett åldern, i princip alltid ansvara för sin underlåtenhet.
Den skattskyldiges sjukdom
   Med sjukdom hos en skattskyldig får förstås både fysisk och psykisk sjukdom, som kan antas ha sådan menlig påverkan på dennes möjligheter att lämna gåvodeklaration inom föreskriven tid att underlåtenheten framstår som ursäktlig. Om en skattskyldig på grund av sjukdom inte kunnat lämna gåvodeklarationen i rätt tid, bör Skatteverket medge befrielse från förseningsavgift, om gåvodeklarationen kommit in till Skatteverket inom en månad efter det att sjukdomstillståndet har upphört.
Den skattskyldiges bristande erfarenhet
   Befrielsegrunden bristande erfarenhet kan tillämpas vid befrielse från förseningsavgift, när den skattskyldige har sådan obetydlig erfarenhet av att deklarera en gåva att underlåtenheten framstår som ursäktlig. För en skattskyldig, som är 20 år eller därunder och som har lämnat en gåvodeklaration för första gången, kan åldern i sådant sammanhang anses sammanfalla med grunden bristande erfarenhet. Befrielse från förseningsavgift bör även kunna medges person med utländsk bakgrund eller annan person, som har sådan bristfällig kännedom om det svenska deklarationsförfarandet rörande gåva att underlåtenheten framstår som ursäktlig.
Enbart den omständigheten att den skattskyldige lämnar en gåvodeklaration för första gången, bör inte anses utgöra sådan bristande erfarenhet som avses i 47 b § första stycket 1 AGL.
Liknande förhållande för den skattskyldige
   Till förhållanden, som är jämförbara med befrielsegrunderna ålder, sjukdom och bristande erfarenhet, bör räknas inträffade yttre omständigheter, som erfarenhetsmässigt brukar påverka en persons handlingsförmåga, t.ex. skilsmässa, närståendes sjukdom eller närståendes dödsfall. Kan en sådan yttre omständighet antas ha påverkat den skattskyldiges möjlighet att lämna gåvodeklaration i rätt tid på så sätt att omständigheten framstår som ursäktlig, bör befrielse medges.

   Enligt 47 b § första stycket 2 AGL skall den skattskyldige befrias helt från förseningsavgift, om underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet.

Allmänna råd:
Uppgiftens art
   Befrielsegrunden uppgiftens art är främst avsedd för befrielse från förseningsavgift i de fall den skattskyldige har haft att bedöma en svår skatterättslig fråga. Befrielsegrunden kan bli tillämplig, när lagstiftning eller praxis inte ger klara besked om en transaktion skall gåvodeklareras eller inte. Detsamma gäller, när nya materiella beskattningsregler har tillkommit, när gällande rätt ändrats genom lagstiftning eller när tillämpningen av befintliga regler har ändrats genom praxis. Det är skattefrågans svårighetsgrad som, oberoende av den skattskyldiges situation, kan föranleda att underlåtenheten får anses ursäktlig.
Annan särskild omständighet
   Även om den skatterättsliga frågans svårighetsgrad i och för sig inte kan föranleda befrielse enligt första stycket, kan i ett enskilt fall befrielse ändå medges. Detta kan vara fallet, om skattefrågans karaktär tillsammans med subjektiva omständigheter, t.ex. den skattskyldiges bristande erfarenhet, föranleder underlåtenhet att lämna in gåvodeklarationen i tid. Befrielse från förseningsavgift bör även kunna ske, om det kan antas att underlåtenheten berott på omständigheter över vilka den skattskyldige inte kunnat råda.
   Om en skattskyldig är bosatt utomlands, kan detta vara en sådan särskild omständighet, som utgör grund för befrielse från förseningsavgift.

   Enligt 47 b § första stycket 3 AGL skall den skattskyldige befrias helt från förseningsavgift, om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Allmänna råd:
   Om underlåtenheten inte kan anses vara ursäktlig, men om det skulle kunna i det enskilda fallet framstå som uppenbart oskäligt att ta ut förseningsavgiften, bör befrielse från förseningsavgift kunna medges.
   Den omständigheten att den fastställda gåvoskatten uppgår till endast ett obetydligt belopp, kan inte anses innebära att befrielsegrunden uppenbart oskäligt kan anses föreligga.

__________
   Dessa allmänna råd tillämpas på gåvodeklarationer som skall lämnas till Skatteverket fr.o.m. den 1 januri 2005.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:14.