Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹
SKV A 2004:33
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 december 2004
  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för A-aktier och omvandlingsrätter med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I ett ärende om förhandsbesked, mål nr 3367-04 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av omvandlingsrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och omvandlingsrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av omvandlingsrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson bör 95 procent hänföras till aktierna och 5 procent till omvandlingsrätterna.  

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:23.