Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 1 juli 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:15
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

    Allmänna råd:
       Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A i SSAB Svenskt Stål AB bör 97,9 procent hänföras till aktierna och 2,1 procent till inlösenrätterna.
       Av anskaffningsutgiften för aktier av serie B i SSAB Svenskt Stål AB bör 97,4 procent hänföras till aktierna och 2,6 procent till inlösenrätterna.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2005:12.