På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-16

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:46
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för kvarvarande aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid.

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.

Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösen-aktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skall fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A el-ler B i Gambro AB bör 74 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 26 procent till inlösenaktien i respektive serie.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:40.