På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 29 juni 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:18
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för kvarvarande aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid. ¹

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § IL skall kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan

-    ersättningen för den avyttrade egendomen eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

-    omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skulle fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i SWECO AB bör 95,9 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 4,1 procent till inlösenaktien i respektive serie.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:10.