Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:8

Riksskatteverkets information om vissa bestämmelser för debitering av slutlig skatt enligt 1985 - 1994 års taxeringar, m.m.(1)

Riksskatteverket (RSV) har meddelat årliga anvisningar/rekommendationer m.m. för debitering av slutlig skatt enligt 1985 - 1994 års taxeringar.

TaxeringsårRSV:s meddelanden
1985RSV Du 1985:4
1986RSV Du 1986:2
1987RSV Du 1987:4
1988RSV Du 1988:2
1989RSV Du 1989:4
1990RSV Du 1990:1
1991RSV Du 1991:5
1992RSV Du 1992:1
1993RSV Du 1993:6
1994RSV S 1994:6
Dessa anvisningar/rekommendationer m.m. har i vissa delar sammanställts nedan.

(En sammanställning för taxeringsåren 1984-1993 finns i Riksskatteverkets information RSV Du 1993:7.)

1 Kommunal inkomstskatt

1.1 Grundavdrag
Taxeringsåret 1985

Grundavdraget är 7 500 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige
1 månad**700
2 månader1 300
3 månader1 900
4 månader2 500
5 månader3 200
6 månader3 800
7 månader4 400
8 månader5 000
9 månader5 700
10 månader6 300
11 månader6 900
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse samt tillfällig vistelse under förutsättning att den som tillfälligt vistats här har haft arbetsanställning vid vilken skatteavdrag enligt 39 § 1 mom. uppbördslagen (UBL) har kommit ifråga.

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

För förening som är hänförlig under 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen (KL) är grundavdraget 15 000 kr.

Taxeringsåret 1986

För förening som är hänförlig under 53 § 1 mom. e) KL och som taxeras för beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 1985 är grundavdraget 15 000 kr. Grundavdragen är i övrigt desamma som vid 1985 års taxering.

Den kommunala beskattningen av juridiska personer (utom inhemska dödsbon) har slopats fr.o.m. 1986 års taxering. Žldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas vid 1986 års taxering i fråga om skattskyldiga som taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

Taxeringsåret 1987

Grundavdragen är desamma som vid 1985 års taxering. Den kommunala taxeringen av juridiska personer (utom inhemska dödsbon) är helt slopad.

Taxeringsåret 1988

Grundavdraget är 9 000 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige
1 månad**800
2 månader1 500
3 månader2 300
4 månader3 000
5 månader3 800
6 månader4 500
7 månader5 300
8 månader6 000
9 månader6 800
10 månader7 500
11 månader8 300
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåren 1989 - 1991

Grundavdraget är 10 000 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige 
1 månad**900
2 månader1 700
3 månader2 500
4 månader3 400
5 månader4 200
6 månader5 000
7 månader5 900
8 månader6 700
9 månader7 500
10 månader8 400
11 månader9 200
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1992

Grundavdragets storlek har knutits till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för året före taxeringsåret.

Basbeloppet för år 1991 är 32 200 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (59 800-93 000) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (97 800) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 10 300 kr och som högst 18 500 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

Tabell för beräkning av grundavdrag finns i publikationen RSV 298 Utg 1.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige
1 månad**800
2 månader1 700
3 månader2 500
4 månader3 400
5 månader4 200
6 månader5 100
7 månader6 000
8 månader6 800
9 månader7 700
10 månader8 500
11 månader9 400
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1993

Beräkningen av grundavdraget är - med undantag för följande ändringar - densamma som vid 1992 års taxering. Basbeloppet för år 1992 är 33 700 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (62 600 - 97 300) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (102 400) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 10 700 kr och som högst 19 400 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige
1 månad**800
2 månader1 700
3 månader2 600
4 månader3 500
5 månader4 400
6 månader5 300
7 månader6 200
8 månader7 100
9 månader8 000
10 månader8 900
11 månader9 800
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1994

Beräkningen av grundavdraget är - med undantag för följande ändringar - densamma som vid 1993 års taxering. Basbeloppet för år 1993 är 34 400 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (63 900 - 99 400) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (104 500) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 11 000 kr och som högst 19 800 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

Bosättning*Grundavdrag, kr
i Sverige
1 månad**900
2 månader1 800
3 månader2 700
4 månader3 600
5 månader4 500
6 månader5 500
7 månader6 400
8 månader7 300
9 månader8 200
10 månader9 100
11 månader10 000
* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

1.2 Särskilt grundavdrag
Taxeringsåret 1992

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 42 600 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 48 300 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

Tabell för beräkning av särskilt grundavdrag finns i publikationen RSV 298 Utg 1.

För tillämpning av reglerna hänvisas till RSV Dt 1991:33.

Taxeringsåret 1993

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 44 600 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 50 500 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För tillämpningen av reglerna hänvisas till RSV Dt 1992:25.

Taxeringsåret 1994

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 45 100 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 51 000 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För tillämpningen av reglerna hänvisas till RSV Dt 1993:30.

1.3 Lindring för den som inte tillhör svenska kyrkan
Lindring av församlingsskatt uppgår till följande procenttal:
TaxeringsårLindring, %Församlingsskatt
erläggs med, %
1985 - 19937030
19947525
1.4 Skattesats för gemensamt kommunalt ändamål
Skatt för gemensamt kommunalt ändamål utgår med följande skattesats:
TaxeringsårSkattesats, %
1985 - 199110
10 % gäller dock för den som taxerats för beskattningsår som har påbörjats före 1 januari 1991
TaxeringsårSkattesats, %
199225
1993 - 199425
1.5 Gemensam skattsedel
Taxeringsåret 1985

För enskilda personer, dödsbon och familjestiftelser sker gemensam debitering i hemortskommunen även om taxeringar åsatts i flera kommuner.

Taxeringsåren 1986 - 1988

Gemensam debitering sker i hemortskommunen även om taxeringar åsatts i flera kommuner. För taxeringsåret 1988 sker all taxering i hemortskommunen. Äldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas vid 1988 års taxering i fråga om förvärvskälla för vilken beskattningsåret har påbörjats före den 1 maj 1986.

Fr.o.m. taxeringsåret 1989

All taxering och debitering sker i hemortskommunen.

2 Statlig inkomstskatt

2.1 Grundavdrag
Taxeringsåret 1985

Fysiska personer medges inte grundavdrag vid den statliga taxeringen.

För förening som är hänförlig under 53 § 1 mom. första stycket e) KL är grundavdraget 15 000 kr.

Taxeringsåren 1986 och 1987

Fysiska personer medges inte grundavdrag vid den statliga taxeringen.

För ideell förening, som uppfyller villkoren i 7 § 5 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt (SIL), är grundavdraget 15 000 kr.

Taxeringsåren 1988 - 1994

Se p. 1.1.

Därutöver gäller att för ideell förening som uppfyller villkoren i 7 § 5 mom. fjärde stycket SIL är grundavdraget 15 000 kr.

2.2 Särskilt grundavdrag
Taxeringsåren 1992 - 1994

Se p. 1.2.

2.3 Tabell för uträkning av statlig inkomstskatt
TaxeringsårTabellArbetsblankett
1985RSV Du 1983:19(2)RSV 4592 utg. 12
1986RSV Du 1984:6(3)RSV 4592 utg. 14
1987RSFS 1985:36RSV 4592 utg. 15
1988RSFS 1986:20RSV 4400 utg. 1
1989RSFS 1987:13RSV 4400 utg. 2
1990RSFS 1988:38 ochRSV 4400 utg. 2
 RSFS 1989:31 
1991RSFS 1989:30*RSV 4400 utg. 3
* Jämför 22 § UBL.

2.4 Tablå för uträkning av statlig inkomstskatt

TaxeringsårBeskattningsbar förvärvsinkomst, krStatlig inkomstskatt på förvärvsinkomstInkomst av kapital, krStatlig inkomstskatt på kapitalinkomst
     
1992    
Fysiska personer och svenska dödsbon100 - 170 000100,00 kr-10030,00%
 -170000100 kr + 20% på den del som överstiger 170 000 kr  
Andra skattskyldiga-10030,00%  
     
1993    
Fysiska personer och svenska dödsbon100 - 186 600100,00 kr-10030,00%
 -186600100 kr + 20% på den del som överstiger 186 600 kr  
Andra skttskyldiga-10030 %. För värdepappersfonder och livförsäkringsföretag utgör statlig inkomstskatt 25 % av den beskattningsbara inkomsten  
     
1994    
Fysiska personer och svenska dödsbon100 - 190 600100,00 kr-10030,00%
 -190600100 kr + 20 % på den del som överstiger 190 600 kr  
Andra skattskyldiga-10030 %. För värdepappersfonder och livförsäkringsföretag - i vissa fall - utgör statlig inkomstskatt 25% av den beskattningsbara inkomsten  

2.5 Marginalskattespärr

TaxeringsårRSV:s författningssamling/meddelandenArbetsblankett
1985RSV Du 1983:18(4)RSV 4408 utg. 5
1986RSV Du 1984:5(5)RSV 4408 utg. 6
1987RSV Du 1985:10RSV 4408 utg. 7
1988RSV Du 1987:6RSV 4400 utg. 1

3 Statlig förmögenhetsskatt

TaxeringsårTabell m.m.
1985-1990RSV Du 1983:17(6)
1991RSFS 1989:33*
1992RSFS 1989:33* och RSFS 1992:3
1993-1994- Skatten är 1,5% av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 800 000 kr
* Jämför 22 § UBL i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 1991 (SFS 1990:324).

Beträffande andra juridiska personer än dödsbon, utländska bolag samt familjestiftelser hänvisas till RSV:s rekommendationer m.m. för debitering av slutlig skatt för respektive år.

4. Statlig fastighetsskatt

TaxeringsårProcentsatsTabell  
 SmåhusHyreshus  
 Schablon-övrigaSchablon-övriga 
 beskattade beskattade  
19860,50,71,42,0-
19871,01,41,42,0-
1988-19891,42,01,42,5*-
1990-19901,42,01,42,5-
1992    RSV Du 1992:1 avsnitt 1.4
1993    RSV Du 1993:6 avsnitt 1.4
1994    RSV Du 1994:6 avsnitt 1.4
* Om beskattningsåret har påbörjats före den 1 januari 1987 är procentsatsen 2,0 % (SFS 1986:1264).

5 Skogsvårdsavgift

TaxeringsårPromillesats 
19856,5Till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1984 beräknas avgiften efter 5,0 promille
19868,0Till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1984 beräknas avgiften efter 5,0 promille
1987-19928,0 
1993-19944,0Beskattningsår som avslutas efter den 30 juni 1992 anses ha gått ut denna dag. Till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1992 är skogsvårdsavgiften 8,0 promille
Gemensam debitering, se p 1.5.

6 Sjukförsäkringsavgift

TaxeringsårProcentsats vid följande antal karensdagarProcentsats vid undantagandeDen högsta procentsatsen tillämpas alltid på den del av inkomsten som överstiger nedanstående belopp, kr    
 03303393  
1985(a)9,57,5-6,76,25,7152 250
1986(a)9,57,5-6,66,15,5163 500
1987(a)9,37,46,0--4,9174 750
1988(a)9,37,35,8--4,6180 750
1989(a)9,67,35,8--4,6193 500
1990(a)9,67,35,8---209 250
1991(a)9,67,35,8---222 750
1992(b)9,67,35,8---241 500
1993(c)9,67,35,8---252 750
1994(c)9,12*7,706,50---258 000
*På avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och 9,60 % på tiden dessförinnan (SFS 1993:360).

a) För försäkrad, som för inkomståret är mantalsskriven i Norrbottens län skall egenavgifterna i vissa fall nedsättas med tio procentenheter (SFS 1983:1055).

b) Beträffande nedsättning av socialavgifter för inkomståret 1991 hänvisas till RSV Du 1992:1 avsnitt 1.6.

c) Beträffande nedsättning av socialavgifter fr.o.m. inkomståret 1992 hänvisas till RSV Du 1992:2.

Nedsättning skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetarskyddsavgiften (fr.o.m. taxeringsåret 1987, se p. 12), delpensionsavgiften, arbetsskadeavgiften och tilläggspensionsavgiften.

Annan nedsättningsordning kan i vissa fall förekomma fr.o.m. taxeringsåret 1994.

7 Folkpensionsavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkningTabell
1985(a)9,45 RSV 4419 utg.11
1986-1990(a)9,45 -
1991(a)7,45 -
1992(b)7,45 -
1993(c)7,45 -
1994(c)5,83På avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och 7,45 för tiden dessförinnan (SFS 1993:360 
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

8 Tilläggspensionsavgift

TaxeringsårProcentsats
1985-1987(a)10,0
1988(a)10,2
1989(a)10,6
1990(a)11,0
1991(a)13,0
1992(b)13,0
1993-1994(c)13,0
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

9 Delpensionsavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkningTabell
1985(a)0,5 RSV 4428 utg.5
1986-1991(a)0,5 -
1992(b)0,5 -
1993(c)0,2På avgiftsunderlag som hänför sig till tiden juli-december 1992 och 0,5 för tiden dessförinnan-
1994(c)0,2På avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och till tiden juli-december 1992. 0,5 för tiden dessförinnan (SFS 1992:381) 
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

10 Barnomsorgsavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkningTabell
1985(a)2,2 RSV 4429 utg.6
1986-1991(a)2,2 -
1992(b)2,2 -
1993(c)2,2 -
1994(c)0På avgiftsunderlag som hänför sig till tiden efter den 31 december 1992. 2,2 för tiden dessförinnan (SFS 1993:360) 
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

11 Arbetsskadeavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkningTabell
1985(a)0,6 RSV 4427 utg.8
1986-1988(a)0,6 -
1989-1991(a)0,9 -
1992(b)0,9 -
1993(c)1,2På avgiftsunderlag som hänför sig till tiden juli-december 1992 och 0,9 för tiden dessförinnan 
1994(c)1,4På avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och till tiden juli-december 1992. 1,2 för tiden dessförinnan (SFS 1992:381) 
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

(1) En sammanställning för taxeringsåren 1984-1993 finns i Riksskatteverkets information RSV Du 1993:7
(2) RSFS 1983:5
(3) RSFS 1984:53
(4) RSFS 1983:64
(5) RSFS 1984:49
(6) RSFS 1983:62

12 Arbetarskyddsavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkning
1987-1991a)0,2 
1992b)0,2 
1993c)0,2 
1994c)0på avgiftsunderlag som hänför sig till tiden efter den 31 december 1992. 0,2 för tiden dessförinnan. (SFS 1993:360)
a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

13 Allmän löneavgift

TaxeringsårProcentsatsAnmärkning
1985 - 19862,00 
 3,00på inkomst som hänför sig till tiden juli-december 1983
1987 - 19882,00 
1989 - 19910,34 
19920,34på inkomst som hänför sig till tiden före januari 1991 1,64 på inkomst som hänför sig till tiden januari-juni 1991 0,16 på inkomst som hänför sig till tiden juli-december 1991
19931,64på inkomst som hänför sig till tiden januari-juni 1991 0,16 på inkomst som hänför sig till tiden juli-december 1991
14 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
TaxeringsårProcentsatsAnmärkning
199222,20 
199321,85på inkomster som hänför sig till inkomståret 1992. 22,20 för tiden dessförinnan
199417,69på inkomster som hänför sig till inkomståret 1993. 21,85 för tiden dessförinnan (SFS 1992:1492)
15 Avkastningsskatt på pensionsmedel
TaxeringsårAnmärkningProcentsatsAnmärkning
1992-1994Svenska livförsäkringsföretag/ Understödsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet10,0För beskattningsår som påbörjats före 1992 är procentsatsen 15,0 såvitt underlaget avser annat än tjänstepension
 Utländska livförsäkringsföretag för försäkringsrörelse i Sverige
 Pensionsstiftelser
 Arbetsgivare som tryggat framtida pension genom kontoavsättning1,1  
    
16 Särskild löneskatt på pensionskostnader
TaxeringsårPensionskostnader för anställda, %AnmärkningEgen pensionsförsäkring. Kostnader som är avdragsgilla i närings- näringsverksamheten, %Anmärkning
199222,20 11,10  
199321,85För beskattningsår som påbörjats före1992 är procentsatsen 22,2021,85För beskattningsår som påbörjats före1992 är procentsatsen 11,10
199417,69För beskattningsår som påbörjats 1992 är procentsatsen 21,8517,69För beskattnings år som påbörjats 1992 är procentsatsen 21,85
  För beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 1992 är procentsatsen 22,20  
 

17 Hyreshusavgift

TaxeringsårProcentsatsRSV:s författningssamling
19851,57
1986-19872,0 på underlag som hänför sig till tiden före den 1 januari 19857
Gemensam debitering, se p. 1.5.

18 Vinstdelningsskatt

TaxeringsårProcentsats
1985 - 199120
19 Särskild vinstskatt
TaxeringsårProcentsats
1990 - 199215
7 RSFS 1983:40

20 Annuiteter på avdikningslån

Gemensam debitering, se p. 1.5.

21 Skattetillägg

TaxeringsårProcentsats
1985 - 199120 eller 40
1992 - 199410, 20 eller 40
Gemensam debitering, se p. 1.5.

22 Förseningsavgift

TaxeringsårProcentsatsFast belopp, kr
  Aktiebolag"Annan"
1985 - 1987*1,0 (0,3)dock högst 300 kr500-
1988 - 1994**-1 000500
* Dubbel förseningsavgift påförs i vissa fall.

** Förseningsavgift med fyra gånger beloppet påförs i vissa fall.

Gemensam debitering, se p. 1.5.

 

23 Mervärdeskatt

TaxeringsårAnmärkning
1992-1994Skattskyldig med en skattepliktig omsättning som inte överstiger 200 000 kr skall normalt redovisa mervärdeskatten i sin självdeklaration
24 Allmän sjukförsäkringsavgift

 

TaxeringsårProcentsatsLägsta underlag krHögsta underlag kr
19940,9511 000258 000
25 Särskild skattereduktion år 1985 "skatterabatten" (SFS 1985:242)
Taxeringsårårsinkomst av anställning, krSärskild skattereduktion, kr
1986- 20 0000
 20 001 - 79 9991 % av den del av inkomsten som överstiger 20 000
 80 000 -600
26 Skattereduktion
TaxeringsårRSV:s författningssamlingTabell
19858RSV 4422 utg. 7
1986 - 19918RSV 4422 utg. 8
 

27 Skattereduktion för fackföreningsavgift

TaxeringsårProcentsatsHögsta underlag, krRSV:s författningssamlingTabell
1985401 2009RSV 4426 utg. 1
1986-1991401 2009RSV 4426 utg. 2
199220---
8 RSFS 1981:22

9 RSFS 1983:72

28 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

TaxeringsårProcentsatsHögsta belopp för varje taxeringsenhet
  Småhus krHyreshus, kr
19943010 500det högsta av beloppen 20 000 eller det belopp som motsvarar tre gånger fastighetsskatten för hela kalenderåret 1993
Lägsta underlag är 2 000 kr.

 

29 Skattereduktion för underskott av kapital

TaxeringsårProcentsats
199230
1993 - 199430 på underskott som inte överstiger 100 000 kr och 21 på återstoden
30 Tillfälligt sparande
TaxeringsårRSV:s meddelanden m.m.
1991RSV Du 1989:11
 RSV:s skrivelse 1991-10-09, Dnr 23852-91/D37
Jämför lag (1991:184) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande.

 

31 Begränsningsregeln

TaxeringsårRSV:s författningssamling/meddelandenArbetsblankett
198510RSV 4594 utg. 7
198611RSV 4594 utg. 8
198711RSV 4594 utg. 9
1988RSV Du 1986:6RSV 4594 utg. 10
1989-1991RSV Du 1986:6RSV 4594 utg. 11
1992-1994RSV Du 1993:4RSV 4594 utg. 13
 

32 ö-skatteränta

TaxeringsårRäntesatsProcentsats på fyllnadsinbetalningRSV:s författningssamling/ meddelanden och blankett
19859,54,75RSV Du 1984:14(12) RSV 4423 utg. 12
19865,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,7 på övrig del2,65 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 1,35 på övrig delRSV 4423 utg. 13
19873,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,9 på övrig del1,9 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 0,95 på övrig delRSV 4423 utg. 14
19883,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,9 på övrig del1,9 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 0,95 på övrig delRSV 4423 utg. 15
19894,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,2 på övrig del2,15 på den del av underlaget som inte överstiget 20 000 kr, 1,1 på övrig delRSV 4423 utg. 16
19905,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,7 på övrig del2,65 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,35 på övrig delRSV 4423 utg. 17
19915,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,9 på övrig del2,9 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 1,45 på övrig delRSV 4423 utg. 18
19924,0 på på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,0 på övrig del2,0 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 1,0 på övrig delRSV 4423 utg. 19
19936,1 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 4,6 på övrig del3RSV 4423 utg. 20
19944,5 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 3,4 på övrig del2,3RSV 4423 utg. 21
10 RSFS 1983:66

11 RSFS 1984:56

12 RSFS 1984:77

33 Kvarskatteavgift

TaxeringsårProcentsatsmeddelanden och blankett
198510 på avgiftsunderlag 5 100 kr och högre, 8 i annat fallRSV 4475 utg.2
1986-1988 samt vad gäller fysiska personer och svenska dödsbon även taxeringsåret 198910 på avgiftsunderlag 5 100 kr och högre, 8 i annat fall. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under maj-juni taxeringsåret är dock procentsatsen 2 om anstånd med deklarationen medgetts till någon dag efter 30 aprilRSV Du 1986:1 RSV 4475 utg.3
1989 vad gäller juridiska personer utom svenska dödsbon2 på underlag överstigande 20 000 kr in betalt under tiden 19 januari - 2 maj 1989. 10 på hela underlaget inbetalt efter 2 maj 1989. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 3 maj - 30 juni 1989 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 2 maj1989 RSV Du 1989:2 RSV 4475a utg. 1
19902 på underlag överstigande 20 000 kr inbetalt under tiden 19 januari - 30 april 1990. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1990. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 2 juli 1990 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1990RSV Du 1989:2 RSV 4475 utg. 4
19912 på underlag överstigande 20 000 kr inbetalt under tiden 19 januari - 30 april 1991. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1991. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 1 juli 1991 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1991RSV 4475 utg. 5
19922 på underlag överstigande den mervärdeskatt som eventuellt ingår i slutlig skatt jämte 20 000 kr som inbetalts under tiden 18 februari-30 april 1992. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1992. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 30 juni 1992 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1992RSV Du 1992:3 RSV 4475 utg. 6
19932 på underlag överstigande den mervärdeskatt som eventuellt ingår i slutlig skatt jämte 20 000 kr som inbetalts under tiden 19 februari - 30 april 1993. 12,7 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1993. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 3 maj - 30 juni 1993 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1993RSV Du 1992:6 RSV 4475 utg. 7
19941,5 på skillnadsbelopp till den del det täckts av preliminär skatt betald senast 2 maj 1994. 9,5 på resterande del. Kvarskatteavgift beräknas inte på skillnadsbelopp som uppgår till högst 20 000 kr betalt senast 2 maj 1994. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 30 juni 1994 är dock procentsatsen 1,5 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 3,0 på resterande del om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 2 maj 1994RSV Du 1992:6 RSV 4475 utg. 8
13 RSFS 1984:77

 

34 Respitränta

som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författningssamling/meddelanden m.m.
198512,514
198613,514
1987 - 198810,5RSV Du 1988:7
198911,5RSV Du 1988:7
199013,5RSV Du 1988:7
199114,5RSV Du 1991:4
199211,0RSV Du 1991:4
19937,6RSV Du 1992:5
19945,7RSV Du 1992:5
19958,1RSV S 1994:33
Se även RSV:s skrivelse 1992-08-05, Dnr 32173-92/254

14 RSFS 1984:77

35 Anståndsränta

som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författningssamling/meddelanden
198512,515
198613,515
1987 - 198810,5RSV Du 1988:8
198911,5RSV Du 1988:8
199013,5RSV Du 1988:8
199114,5RSV Du 1991:1
199211,0RSV Du 1991:1
19937,6RSV Du 1993:2
19945,7RSV Du 1993:2
19958,1RSV Du 1993:2
 

36 Restitutionsränta

som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författnings samling/meddelanden
19859,515
198610,515
1987 - 19883,8RSV Du 1987:8
19894,3RSV Du 1987:8
19905,3RSV Du 1987:8
19915,8RSV Du 1987:8
19924,0RSV Du 1987:8
19937,6RSV Du 1993:5
19945,7RSV Du 1993:5
19958,1RSV S 1994:34
 

37 Lägsta belopp som tas ut

TaxeringsårKvarskatteavgift/ Respitränta/Anståndsränta, krK-skatt/T-skatt, kr
1985 - 19945025
38 Lägsta belopp som betalas ut
Taxeringsårö-skatteränta/Restitutions ränta, krö-skatt, kråterbetalning enligt 68 § 2 mom. UBL, kr
1985-199050255
1991-1994502525
15 RSFS 1984:77