Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:10

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Paul Anderson Industrier AB att teckna aktier i Paul Anderson Fastigheter AB.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m.

Villkor

Varje aktie i Paul Anderson Industrier AB (Gamla Andersons) skulle medföra rätt att teckna 11 nya aktier i Paul Anderson Fastigheter AB (Nya Andersons).

Aktierna i Nya Andersons skulle tecknas till en kurs av 1 kr per aktie.

För varje aktie i Gamla Andersons skulle erhållas 11 inköpsrätter. Varje inköpsrätt skulle berättiga till teckning av en ny aktie i Nya Andersons.

Anmälan om teckning skulle ske under tiden 11 april - 29 april 1994.

Utdelning som lämnas under 1994 beskattas inte hos mottagaren om värdet inte överstiger vad som utgör normal utdelning. Det har upplysts att den av Gamla Andersons lämnade utdelningen under 1994 inte översteg normal utdelning.

Anskaffningsvärdet för genom utdelning erhållen egendom utgöres av samma egendoms marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Rekommendationer:

Har aktieägare accepterat erbjudandet och inköpsrätten utnyttjats för förvärv av aktie i Nya Andersons, bör anskaffningsvärdet för denna aktie beräknas till summan av erlagd köpeskilling och inköpsrättens värde vid accepttidpunkten.

Kan tidpunkten för förvärvet inte visas, bör anskaffningsvärdet beräknas med ledning av inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet om förvärv kunde accepteras.

Under sådana omständigheter kan värdet av en inköpsrätt beräknas till 0,15 kr.

Inköpsrättens värde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 1,15 kr för varje aktie i Nya Andersons.

Har aktie i Nya Andersons förvärvats genom köp av inköpsrätt, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätten erlagda köpeskillingen och 1 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1995 års taxering.