Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:22

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna allmän fastighetsdeklaration m.m. att tillämpas fr.o.m. 1996 års allmänna fastighetstaxering.

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. beträffande anstånd med att lämna allmän fastighetsdeklaration och påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering enligt 18 kap. 9 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

1 Inledning

Enligt 18 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen (FTL) skall allmän fastighetsdeklaration liksom påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering lämnas senast den 1 november året före det år allmän fastighetstaxering sker.

Bestämmelser om anstånd med att lämna deklaration och påpekanden finns i 18 kap. 9 a § FTL. I 9 a § första stycket föreskrivs att fastighetsägare som visar att han på grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna deklaration eller påpekande i tid kan få anstånd härmed. Enligt andra stycket samma paragraf kan vidare den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta deklarationer få tillstånd att lämna klienternas deklarationer enligt tidsplan (byråanstånd).

2 Beslutsmyndighet, tidpunkt för ansökan m.m.

Beslut om anstånd med att lämna deklaration och påpekande meddelas av skattemyndigheten.

Ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län där fastigheten är belägen (angående byråanstånd, se avsnitt 7).

Det förekommer att ansökan lämnas till annan skattemyndighet än den som rätteligen skall pröva den. I så fall skall denna myndighet ändå pröva ansökan om tiden inte medger att ansökan lämnas över till rätt myndighet.

Rekommendationer:

Ansökan om anstånd bör göras minst tio dagar före den tidpunkt inom vilken deklaration eller påpekanden senast skall lämnas.

3 Tidpunkter för lämnande av allmän fastighetsdeklaration m.m.

Enligt 18 kap. 9 § första stycket FTL gäller att allmän fastighetsdeklaration liksom påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering skall lämnas senast den 1 november året före det år då allmän fastighetstaxering sker. Allmän fastighetstaxering sker vartannat år.

År 1996 och därefter vart sjätte år taxeras småhusenheter, år 1998 och därefter vart sjätte år lantbruksenheter samt år 2000 och därefter vart sjätte år hyreshusenheter, industrienheter inklusive elproduktionsenheter och specialenheter.

Skyldigheten att lämna allmän fastighetsdeklaration gäller inte sådan ägare som senast den 15 oktober året före det år allmän fastighetstaxering sker fått förslag till fastighetstaxering. Detta framgår av 18 kap. 1 §. I lagrummet föreskrivs ytterligare undantag från deklarationsskyldigheten bl.a. för byggnad på annans mark då byggnadens värde understiger 50 000 kr, för fastighet som vid föregående taxering inte åsatts högre basvärde än 1 000 kr, samt för vissa försvarsfastigheter som tillhör staten.

4 Skäl för anstånd

För att anstånd skall medges krävs att sökanden visar att det på grund av särskilda omständigheter föreligger hinder att lämna deklaration eller påpekanden i rätt tid. Om ansökan saknar uppgift om anledning till varför sådant hinder föreligger bör sökanden få tillfälle att komplettera denna.

Rekommendationer:

Som skäl för anstånd att lämna deklaration/ påpekanden bör godtas att fastighetsägaren befinner sig på resa eller på grund av arbetsförhållandena är förhindrad att besöka hemorten under den tid då deklarationen/påpekanden normalt måste upprättas (sjömän, fiskare, resemontörer, skogsarbetare, personal i FN-tjänst utomlands m.fl). För kortvarig semesterresa inom eller utom riket bör anstånd inte medges.

Anstånd bör vidare medges när den sökande inte i tid kunnat få sakkunnig hjälp att deklarera eller att lämna påpekande. I dessa fall bör krävas att fastighetsbeståndet är så komplicerat eller verksamhetens omfattning så betydande att sakkunnig hjälp erfordras.

5 Sjukdom

Sjukdom, som innebär hinder att lämna deklaration eller påpekande i rätt tid, är laga förfall dvs. en giltig ursäkt att inte lämna handlingen i rätt tid. Anstånd behövs därför inte.

Rekommendationer:

Den som ändå söker anstånd på grund av sjukdom bör få veta att anstånd inte behövs. Detta sker genom att myndigheten skickar blankett RSV 3357 "Meddelande, Anstånd att lämna allmän fastighetsdeklaration m.m. p.g.a. sjukdom" till sökanden.

Även sjukdom hos firmatecknare kan utgöra laga förfall för juridisk person som denne företräder om annan behörig firmatecknare inte finns att tillgå.

Även om anstånd inte behövs finns det naturligtvis inget hinder mot att skattemyndigheten ändå meddelar ett formellt beslut, när sökanden begärt ett tidsbegränsat anstånd.

6 Anståndstiden

Anstånd att lämna deklaration eller påpekanden får enligt 18 kap. 9 a § FTL inte medges längre än till utgången av februari månad under taxeringsåret utan att synnerliga skäl föreligger. Vad som utgör synnerliga skäl kan inte anges generellt utan får bedömas från fall till fall.

Rekommendationer:

Anståndsreglerna får inte uppfattas så att anstånd alltid kan erhållas till den sista februari under taxeringsåret. Anstånd bör inte medges för längre tid än som behövs i det enskilda fallet och inte i något fall längre än till den 1 maj under taxeringsåret.

7 Leverans av deklarationer m.m. enligt tidsplan

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta deklarationer kan efter ansökan erhålla tillstånd att lämna deklarationer för sina klienters fastigheter enligt tidsplan (byråanstånd) under tiden 2 november året före taxeringsåret - 1 maj under taxeringsåret. Ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i det län inom vilket sökanden utövar sin näringsverksamhet.

Rekommendationer:

Ansökan om tillstånd att lämna deklarationer enligt tidsplan bör lämnas minst tio dagar före den 1 november året före taxeringsåret. Till ansökan bör fogas en förteckning över fastigheterna med uppgift om län, kommun, taxeringsenhetsnummer och fastighetsägare. Beslut om byråanstånd meddelas endast sökanden. Fastighetsägarna till de i förteckningen upptagna fastigheterna meddelas således inte. Skattemyndigheten kan besluta att vissa av de i förteckningen upptagna fastigheterna inte skall omfattas av byråanståndet.

Enligt 18 kap. 9 a § FTL skall, om tillstånd medges, de deklarationsskyldiga som är upptagna i förteckningen, anses ha erhållit anstånd med att lämna deklaration till den dag då denna senast får avlämnas enligt tidsplanen. Den deklarationsskyldige ansvarar för att hans deklaration avlämnas senast denna dag.

Sökande som i väsentlig omfattning avviker från uppgjord tidsplan kan få möjligheten till anstånd i denna form beskuren.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m 1996 års allmänna fastighetstaxering.