Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:36

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Arjo AB mot aktier m.m. i Getinge Industrier AB.

Styrelsen för Getinge Industrier AB (Getinge) beslutade den 11juni 1995 att offentligt erbjuda aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Arjo AB att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till Getinge.

Den 11 september 1995 beslutade styrelsen för Getinge att justera nämnda erbjudande. Det justerade erbjudandet offentliggjordes samma dag.

Villkor

För varje tretal (3) aktier i Arjo skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i Getinge samt 24 kr kontant.

För varje teckningsoption 1993/1998 skulle erhållas 4,55 kr kontant.

För varje teckningsoption 1993/2003 skulle erhållas 18,80 kr kontant.

Aktierna skulle överlåtas med bibehållen rätt till utdelning för det räkenskapsår som slutade den 30 september 1995. Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 3 oktober - 1 november 1995 (den ordinarie anmälningsperioden).

Övriga villkor

Som ytterligare villkor uppställdes bl.a. att Getinge skulle erhålla mer än 90 % av aktierna i Arjo, räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Vidare förbehöll sig Getinge rätten att, så länge offentliggörande av beslut att fullfölja erbjudandet inte skett, disponera över vissa andra i erbjudandet uppställda villkor.

Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske fram till tidpunkten för Getinges offentliggörande av beslut att fullfölja erbjudandet, dock senast kl. 15.00 den sista dagen under den ordinarie anmälningsperioden.

Getinge fullföljde dock inte erbjudandet förrän den 6 november 1995 genom att då offentligt tillkännage att samtliga villkor hade uppfyllts och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet. Samtidigt förlängdes anmälningstiden från och med den 6 november till och med den 15 november 1995.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den erhållna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Arjo

Avyttringspriset bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet på en aktie av serie B i Getinge vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal förelåg.

För de aktieägare som anmält sin accept under tiden 3 oktober - 6 november 1995 bör tidpunkten för bindande avtal, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 6 november 1995. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för en aktie i Getinge 281 kr. Varje aktie i Arjo bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (281 / 3 + 24 / 3 ) = 101,66 kr.

För de aktieägare som anmält sin accept under tid därefter, dock senast den 15 november 1995 bör aktierna anses avyttrade vid accepttidpunkten. Avyttringspriset för varje aktie i Arjo bör under sådana förhållanden beräknas på nyss nämnda sätt men med utgångspunkt i noterad betalkurs för en aktie i Getinge på acceptdagen. Kan tidpunkten för avyttringen inte visas, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de noterade betalkurser som förelåg för en aktie i Getinge under den tid då erbjudandet kunde accepteras med bindande verkan. Varje aktie i Arjo bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (284,25 / 3 + 24 / 3) = 102,75 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Getinge

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Priset bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tiden 3 oktober - 6 november 1995 bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Getinge beräknas till 281 kr.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tid därefter, dock senast den 15 november 1995 bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Getinge beräknas till aktiens noterade värde vid accepttidpunkten. Kan förvärvstidpunkten inte visas, bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Getinge beräknas till 284,25 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.