Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:38

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare i Skanska AB att förvärva aktier i AB Custos.

Vid bolagstämma i Skanska AB den 23 maj 1995 bestämdes att aktieägarna i Skanska skulle erbjudas att förvärva aktier i AB Custos.

Villkor

Varje tolvtal (12) aktier i Skanska, av serie A eller B, skulle medföra rätt att köpa en aktie av serie A i Custos. För varje aktie i Skanska skulle erhållas en (1) inköpsrätt. Tolv (12) inköpsrätter skulle berättiga till köp av en (1) aktie i Custos.

Priset skulle vara 66 kr per aktie.

Avstämningsdag skulle vara den 29 maj 1995.

Anmälan om köp skulle ske under tiden 6 - 22 juni 1995.

Kontant utdelning

Det har upplysts att aktieägarna i Skanska även erhöll kontant utdelning med 3,75 kr per aktie.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet, är normalt att likställa med utdelning under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Summan av förmånsvärdet och den kontanta utdelningen skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde

Har förmånen utnyttjats, bör dess värde motsvaras av inköpsrätternas värde vid accepttidpunkten. Kan tidpunkten för förvärvet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden kan värdet av en inköpsrätt beräknas till 1,75 kr.

Har inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Custos.

De erhållna aktierna bör anses förvärvade den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Custos förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till (66 + [12 x 1,75] =) 87 kr per aktie.

Har aktie i Custos förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 66 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.