Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:40

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Frigoscandia AB mot aktier m.m. i ASG AB.

Styrelsen för ASG AB beslutade den 7 augusti 1995 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Frigoscandia AB att överlåta sina aktier till ASG.

Villkor

För varje helt sjutal (7) aktier av serie A och/eller serie B i Frigoscandia skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i ASG samt 135 kr kontant. För överskjutande antal aktier skulle erhållas 38 kr kontant per aktie.

Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 18 september - 6 oktober 1995 (den ordinarie anmälningsperioden).

Övriga villkor

Som ytterligare villkor uppställdes att erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att ASG skulle bli ägare till mer än 90 % av aktierna och röstetalet i Frigoscandia, dock med rätt för ASG att fullfölja även vid lägre anslutning. Förvärvet fick inte heller, enligt ASG:s bedömning, hindras eller försvåras till följd av omständighet som låg utanför ASG:s kontroll.

Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske fram till tidpunkten för ASG:s offentliggörande av beslut att fullfölja erbjudandet, dock senast kl. 15.00 den sista dagen under den ordinarie anmälningsperioden.

ASG fullföljde dock inte erbjudandet förrän den 9 oktober 1995, genom att då offentligt tillkännage att erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att ASG:s innehav översteg 90 % och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet. Samtidigt förlängdes anmälningstiden till och med den 20 oktober 1995.

Det har upplysts att ASG genom erbjudandet förvärvat mer än 98 % av aktierna i Frigoscandia.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den erhållna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Frigoscandia

Avyttringspriset bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet på en aktie av serie B i ASG vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal förelåg.

För de aktieägare som anmält sin accept under tiden 18 september - 9 oktober 1995 bör tidpunkten för bindande avtal, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 9 oktober 1995. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för en aktie i ASG 127 kr. Varje aktie i Frigoscandia bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (127 / 7 + 135 / 7 )= 37,42 kr.

För de aktieägare som anmält sin accept under tid därefter, dock senast den 20 oktober 1995, bör aktierna anses avyttrade vid accepttidpunkten. Avyttringspriset för varje aktie i Frigoscandia bör under sådana förhållanden beräknas på nyss nämnda sätt men med utgångspunkt i noterad betalkurs för en aktie i ASG på acceptdagen. Kan tidpunkten för avyttringen inte visas, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de noterade betalkurser som förelåg för en aktie i ASG under den tid då erbjudandet kunde accepteras med bindande verkan. Varje aktie i Frigoscandia bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (129 / 7 +135 / 7 ) = 37,71 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i ASG

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Priset bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats under punkt 1 ovan.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tiden 18 september - 9 oktober 1995 bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i ASG beräknas till 127 kr.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tid därefter, dock senast den 20 oktober 1995, bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i ASG beräknas till aktiens noterade värde vid accepttidpunkten. Kan förvärvstidpunkten inte visas, bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i ASG beräknas till 129 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.