Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:41

Upphävande av delar av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om fastighetstaxering.

Riksskatteverket beslutar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att följande delar av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av december 1995.

  • Avsnitt 2.2.2 och 4.6.3 i bilagan till Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:10) om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid fastighetstaxering,
  • avsnitt 2.2.3, 2.4.2.3, 2.4.4, 3.4, 4.4 och 7 i bilaga 3 till Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:11) om riktvärdeangivelser samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1994 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter och
  • avsnitt 2.2.3, 2.4.5, 3.4, 4.4 och 7 i bilaga 6 till Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:12) om riktvärdeangivelser samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1994 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom för täktmark och elproduktionsenheter samt
  • vad som i övrigt sägs om exploateringsmark i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inför 1994 års allmänna fastighetstaxering.