Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:42


OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1996 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m.

Justering för säregna förhållanden

Genom lag (1994:1909) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, har bl.a. vad som sägs om exploateringsmark i 2 kap. 4 § FTL upphört att gälla. Detta medför att mark som tidigare indelats som exploateringsmark skall indelas i annat ägoslag.

För obebyggda värderingsenheter för tomtmark som inte är omedelbart bebyggbara kan justering för säregna förhållanden aktualiseras. Detta gäller ofta sådan tomtmark som tidigare var indelad som exploateringsmark. En annan vanlig situation där justering kan komma i fråga är då tomten omfattas av planbestämmelser enligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10), vilket bl.a. kan innebära att bygglov inte erhålls förrän vissa trafik-, va- eller energianläggningar blivit utbyggda.

Rekommendationer:

Bedömning av justeringens storlek bör ske med ledning av väntetid och exploateringstid. Med väntetid bör avses tiden innan exploateringen kan beräknas börja. Med exploateringstid bör avses tiden under vilken exploatering kan beräknas pågå. Både väntetid och exploateringstid bör bestämmas i hela kalenderår utifrån de förutsättningar som förelåg vid taxeringsårets ingång.

Justeringens storlek bör bestämmas genom att de riktvärden som fastställts för tomtmark till hyreshus och industribyggnader multipliceras med en exploateringsfaktor. Exploateringsfaktorn bör för hela riket bestämmas enligt följande tabell.

Exploate-Exploate-Väntetid, beräknad från
ringstid, årring pågårtaxeringsårets ingång i
  hela år
  12-34-56-10>10
10,950,900,850,750,650,45
2-30,900,850,800,750,600,45
4-50,850,850,800,700,600,40
6-100,800,750,700,650,550,40
>100,700,650,600,550,450,30
Om bygglov inte kan förväntas inom fem år, bör värdet justeras till cirka 75 % av riktvärdet.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 1995 uppskattas enligt följande.

Hyreshus: Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea: 9 200

Industribyggnader: Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för

  • a) produktionslokaler: 6 000
  • b) industrikontor: 8 200
  • c) lager m.m.: 5 000

Omräkningsfaktorer för vattenkraft (VO-tabell)¹

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1995 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,98 tillämpas.

Omräkningsfaktorer för annan industri än elproduktionsenhet (IO-tabell)²

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1995 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,98 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 1995 till 1990 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,91 tillämpas.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års särskilda fastighetstaxering.

¹ Se RSV Dt 1993:14 och RSV S 1994:26
² Se RSV Dt 1993:12 och RSV S 1994:26