Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:44

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna m.fl. i Investment AB Cardo att förvärva aktier i Cardo AB.

Bakgrund

Incentive AB erbjöd sig i maj 1994 att förvärva aktierna i och teckningsoptionerna utgivna av Investment AB Cardo. Som en del av köpeskillingen erbjöds aktie- och teckningsoptionsägarna att senare från Incentive, med företrädesrätt få förvärva aktier i ett nytt Cardo AB (Cardo).

Det var vid denna tidpunkt inte känt hur strukturen på detta bolag skulle vara. Detta bestämdes först den 30 september 1994 och bolaget kom att bestå dels av bolag från tidigare Cardo-koncernen, dels av bolag från Incentive-koncernen.

I samband med uppköpet av Investment AB Cardo förband sig Incentive att, förutom kontantlikviden om 500 kr per aktie respektive 325 kr per teckningsoption, även ge aktie- och teckningsoptionsägarna i Investment AB Cardo en preciserad rabatt vid en kommande marknadsintroduktion av det nya Cardo. Sådan företrädesrätt skulle tillkomma dem som var registrerade vid VPC som aktie- och teckningsoptionsägare i Investment AB Cardo på avstämningsdagen den 22 juni 1994.

Villkor

För varje aktie respektive teckningsoption i Investment AB Cardo skulle erhållas två (2) inköpsrätter. En (1) inköpsrätt skulle berättiga till köp av en (1) aktie i Cardo.

Försäljningspriset fastställdes efter anbudsförfarande till 85 kr per aktie i Cardo. Priset vid förvärv med stöd av inköpsrätt fastställdes, efter rabatt med 12,50 kr, till 72,50 kr per aktie i Cardo.

Anmälan om köp skulle ske under tiden 27 januari - 16 februari 1995. Efter anmälningstidens utgång skulle outnyttjade inköpsrätter bli ogiltiga.

Allmänt

Förmånen för aktie- och teckningsoptionsägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i ett annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde m.m.

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats för förvärv av aktie, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens värde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid inköpsrätterna kunde utnyttjas. Under sådana förhållanden kan värdet av en inköpsrätt beräknas till 12,80 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för rätten efter avdrag för kostnader.

För de aktie- och teckningsoptionsägare som accepterat Incentives uppköpserbjudande samt för de aktieägare vars aktier blivit föremål för tvångsinlösen, torde förmånens värde kunna behandlas som köpeskilling. Härigenom bör beskattning ske vid 1996 års taxering men med utgångspunkt i de beskattningsregler som gällde för avyttringsåret 1994.

För de teckningsoptionsägare som inte accepterat Incentives uppköpserbjudande, bör förmånens värde behandlas som löpande avkastning.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Cardo.

De erhållna aktierna bör anses förvärvade den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan om köp lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens värde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Cardo förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till (72,50 + 12,80) = 85,30 kr per aktie.

Har aktie i Cardo förvärvats genom köp av inköpsrätt, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde bör då beräknas till summan av den för inköpsrätten erlagda köpeskillingen och 72,50 kr per aktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.