Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:21

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Investment AB Latour med likvid i form av aktier i Securitas AB, ASSA ABLOY AB och Hagströmer & Qviberg AB

Ordinarie bolagsstämma för Investment AB Latour (Latour) beslutade den 8 maj 1996 om frivillig inlösen av högst var fjärde aktie av serie A eller B i bolaget. Inlösenlikviden för aktie i Latour - oavsett aktieslag - skulle bestå av en unit, som skulle omfatta en aktie av serie B i vardera Securitas AB (Securitas) och ASSA ABLOY AB (ASSA ABLOY) samt en aktie i Hagströmer & Qviberg AB (Hagströmer & Qviberg).

Inlösen skulle ske genom nedsättning av aktiekapitalet i Latour motsvarande de inlösta aktiernas nominella värde (12,50 kr per aktie) och därutöver genom nedsättning av reservfonden. De aktieägare, som den 26 mars 1996 var införda i aktieboken hade rätt att deltaga.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 21 mars - 4 april 1996.

De till inlösen anmälda aktierna skulle vara föremål för notering på Stockholms Fondbörs med beräknad start fån mitten av maj fram till en tidpunkt då handel inte längre var möjlig inför utbetalning av likviden.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske i månadsskiftet september/oktober 1996.


Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna, varvid avyttringen bör anses ha skett den dag bolagsstämma fattade beslut om inlösen.

Under sådana omständigheter skall en reavinstberäkning göras för de inlösta aktierna i Latour. Avyttringspriset kan då beräknas till aktiernas marknadsvärde på bolagsstämmodagen. Då emellertid aktierna vid denna tidpunkt inte var föremål för notering, bör anskaffningsvärdet beräknas med ledning av de första kurserna under den tid, då notering förekom.

Avyttringspriset för inlöst aktie i Latour utgör gemensamt anskaffningsvärde för de erhållna aktierna i Securitas, ASSA ABLOY samt Hagströmer & Qviberg och fördelas med ledning av värderelationerna mellan dessa aktier vid förvärvstidpunkten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:


1. Avyttringspris för inlöst aktie i Latour

Då inlösenlikviden var densamma för alla aktier i Latour, bör avyttringspriset bestämmas med ledning av de lägsta betalkurserna för något av aktieslagen. Avyttringspriset bör därför bestämmas till 495 kr.


2. Anskaffningsvärde för aktier i Securitas, ASSA ABLOY samt Hagströmer och Qviberg

Anskaffningsvärdet för en aktie i Securitas bör anses ha uppgått till 395,06 kr, för en aktie i ASSA ABLOY till 72,26 kr och för en aktie i Hagströmer & Qviberg till 27,68 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.