Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:22

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skandinaviska Enskilda Bankens utdelning av aktier i Diligentia AB.

Bolagsstämman för Skandinaviska Enskilda Banken AB (S-E-Banken) beslutade den 29 april 1996 att till sina aktieägare dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diligentia AB (Diligentia).

För varje aktie i S-E-Banken, oavsett aktieslag, skulle erhållas en tiondedel av en aktie i Diligentia. Det har upplysts att udda andelar av aktier i Diligentia hade för aktieägarnas räkning avyttrats genom central försäljning.

Avstämningsdagen skulle vara den 27 september 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen av aktierna i Diligentia har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i S-E-Banken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Diligentia så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i S-E-Banken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i S-E-Banken bör 90 procent hänföras till dessa aktier och 10 procent till aktier i Diligentia.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.