Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:1


OBS! Dessa rekommendationer m.m. har upphört att gälla fr.o.m. 2001-02-14: se RSV 2001:2.
Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996
Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996.

Enligt 3 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt (avkastningsskattelagen) skall man vid beräkningen av skatteunderlaget använda den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader skall man i vissa fall också använda den genomsnittliga statslåneräntan, nämligen när man tryggar sina pensionsutfästelser genom kontoavsättningar. I dessa fall skall man beräkna en avdragspost på grundval av bokförd skuld på konto Avsatt till pensioner (2 § första stycket h) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

I förarbetena till avkastningsskattelagen (prop. 1992/93:187 s. 221) sägs bl.a. att det är det genomsnittliga värdet av de räntetal som Riksgäldskontoret bestämt en gång i veckan som utgör den faktor med vilken kapitalunderlaget, vilket utgör grund för beräkning av skatteunderlaget, skall multipliceras. Vidare sägs att Riksskatteverket årligen bör ange detta räntevärde till ledning för taxeringen.

Rekommendationer:

Den genomsnittliga statslåneräntan för år 1996 bör anses vara 7,90 %.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering för beskattningsår som påbörjats under år 1997.