Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:8

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB:s utdelning av aktier i Gorthon Lines AB

B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB (B&N) beslutade på ordinarie bolagsstämma den 28 april 1997 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 4 kr per aktie - samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Gorthon Lines AB (Gorthon).

För varje aktie av serie A i B&N erhölls en aktie av serie A i Gorthon och för varje aktie av serie B i B&N erhölls en aktie av serie B i Gorthon. Endast aktier av serie B var noterade vid Stockholms Fondbörs.

Avstämningsdagen för utdelning av kontant utdelning var den 2 maj 1997
Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Gorthon var den 2 juni 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i B&N fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Gorthon så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i B&N, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i B&N bör 45 procent hänföras till dessa aktier och 55 procent till aktier i Gorthon.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.