Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:9

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av uppdelning av RörviksGruppen AB p

å Rörvik Timber AB och R-vik Industrigrupp ABBolagsstämman i RörviksGrupppen AB beslutade på ordinarie bolagsstämma den 24 april 1997 att dela upp koncernen i två fristående enheter med var sitt verksamhetsområde.

Uppdelningen skulle genomföras på så vis att två nybildade bolag, Rörvik Timber AB och R-vik Industrigrupp AB efter ett offentligt erbjudande skulle förvärva aktierna i RörviksGruppen AB mot vederlag som uteslutande bestod av nyemitterade aktier i de förvärvande bolagen.

För varje tvåtal aktier i RörviksGruppen skulle erhållas en aktie i Rörvik Timber AB och en aktie i R-vik Industrigrupp AB. Aktier av serie A skulle efter aktieägarens eget val berättiga till aktier av serie A eller B i respektive bolag. Aktier av serie B skulle berättiga till aktier av serie B i respektive bolag.

Courtage skulle inte utgå.

Anmälningstiden för accept av erbjudandet skulle vara den 14 maj - 4 juni 1997.

Allmänt

Generellt sett gäller att egendom som lämnas i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen.

Enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall emellertid skattepliktig intäkt inte anses uppkomma vid byte av aktier i vissa fall. De mottagna aktierna skall då anses förvärvade till det anskaffningsvärde som gällde för de avyttrade aktierna.

Det har upplysts att uppdelningen av RörviksGruppen AB har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för tillämpning av ovan angivna lagrum föreligger. I detta fall övergår således anskaffningsvärdet för aktierna i RörviksGruppen AB och skall fördelas på de erhållna aktierna i Rörvik Timber AB och R-vik Industrigrupp AB. Fördelningen bör ske med ledning av medianvärdet av de först noterade kurserna för de erhållna aktierna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Anskaffningsvärdet för två aktier i RörviksGruppen AB bör fördelas på så vis att 54,5 procent av detta värde hänförs till en aktie i Rörvik Timber AB och 45,5 procent hänförs till en aktie i R-vik Industrigrupp AB.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.