Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:15

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Förvaltnings AB Ratos

Bolagsstämman i Förvaltnings AB Ratos (Ratos) beslutade den 15 april 1997 att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av aktier.

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt oavsett aktieslag. 10 inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av 1 aktie. Inlösenbeloppet var bestämt till 305 kr per aktie (före uppdelning, se nedan).

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 25 februari 1997.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 3 mars - 3 april 1997.

Handel i inlösenrätter skulle äga rum 3 - 27 mars 1997.

Inlösenaktierna skulle bli föremål för handel vid Stockholms Fondbörs efter registrering av bolagsstämmans beslut.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske under augusti - september 1997.

Bolagsstämman beslutade också om en aktieuppdelning (split), varvid varje aktie delades upp på fyra aktier med verkan fr.o.m. den 24 april 1997.

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i förhandsbesked den 19 juni 1997 förklarat att anskaffningsvärdet för aktier som berättigar till inlösen skall fördelas mellan dessa aktier och inlösenrätterna i förhållande till deras marknadsvärden.

Sista dagen handel skedde med rätt till inlösenrätter var lägsta betalkurs på aktier av serie A i Ratos 270 kr och på aktier av serie B i Ratos 259 kr. Första dagen för handel med inlösenrätter var deras lägsta betalkurs 2,25 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Ratos bör,oavsett aktieserie, 99 procent hänföras till dessa aktier och 1 procent till inlösenrätter.

Rekommendationen innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Ratos blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 1 procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av 10 inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Ratos uppgår till 200 kr, övergår 2 kr (1 procent av 200) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 198 kr. Till detta värde kommer värdet av 10 inlösenrätter, i detta fall 20 kr (10 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 218 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 198 kr.

Dessa rekommendationer m. m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.