Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:16

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Volvo

Ordinarie bolagsstämma i AB Volvo (Volvo) beslutade den 23 april 1997 om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier.

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt. 20 inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av 1 aktie av serie A eller B i Volvo.

Inlösenbeloppet skulle beräknas med ledning av aktiens genomsnittliga börskurs under anmälningstiden med tillägg av 40 kr per aktie. Extra bolagsstämma den 26 juni fastställde inlösenbeloppet till 257 kr per aktie.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 13 maj - 11 juni 1997.

Handel i inlösenrätter skulle äga rum 13 maj - 6 juni 1997 vid Stockholms Fondbörs.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske den 10 juli 1997.

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i förhandsbesked den 19 juni 1997 förklarat att anskaffningsvärdet för aktier som berättigar till inlösen skall fördelas mellan dessa aktier och inlösenrätterna i förhållande till deras marknadsvärden.

Sista dagen handel skedde med rätt till inlösenrätter var lägsta betalkurs på aktier av serie A i Volvo 202 kr och på aktier av serie B i Volvo 204 kr. Första dagen för handel med inlösenrätter var deras lägsta betalkurs 2,05 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Volvo bör, oavsett aktieserie, 99 procent hänföras till dessa aktier och 1 procent till inlösenrätter.

Rekommendationen innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Volvo blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 1 procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av 20 inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Volvo uppgår till 200 kr, övergår 2 kr (1 procent av 200) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 198 kr. Till detta värde kommer värdet av 20 inlösenrätter, i detta fall 40 kr (20 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 238 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 198 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.