Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:23


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beräkning vid förmögenhetsbeskattning av nuvärde på rätt till livränta och på inte marknadsnoterad fordran med ränta som betydligt understiger marknadsräntan

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. att tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.

Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet skall enligt 3 § första stycket 9 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, SFL, som tillgång tas upp rätt till livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag för rätt till a) utbetalning på grund av försäkring, b) utbetalning på grund av tidigare anställning samt c) underhållsbidrag. Enligt 16 § SFL skall rätt till sådan skattepliktig utbetalning tas upp till sitt nuvärde. Detta skall beräknas med hänsyn till marknadsräntan, det värde som förmånen motsvarar för ett helt år och den bestämda eller beräknade tiden under vilken förmånen ges ut.

Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet skall vidare enligt 3 § första stycket 11 SFL som tillgång tas upp fordran i pengar och liknande betalningsmedel samt fordran avseende marknadsnoterad tillgång som anges i 3 § första stycket 4, 5 eller 7. Enligt 17 § första stycket SFL skall fordran i pengar och liknande betalningsmedel som inte är marknadsnoterad och som löper med ränta tas upp till sitt nominella belopp med tillägg av förfallen ränta. Om en sådan fordran däremot löper med en ränta som betydligt understiger marknadsräntan eller är räntelös skall den tas upp till sitt nuvärde. Detta skall beräknas med hänsyn till marknadsräntan, avtalad ränta och löptid.

Till den upphävda lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt fanns fogade tre kapitaliseringstabeller, tabellerna I-III, för beräkning av kapitalvärdet (nuvärdet) på icke förfallna fordringar, räntor, avkomstförmåner och livräntor. De var med vissa förenklingar beräknade efter en räntefot om fem procent (prop. 1974:98 s. 65). Samma tabeller finns fogade till den gällande lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, AGL.

Rekommendationer:

En sådan förenkling som tabellerna I-III innebär bör vanligtvis godtas vid beräkning av nuvärde enligt SFL.

Statslåneräntan var den 30 november 1997 6,17 procent.

Rekommendationer:

Med rådande ränteläge bör nuvärde kunna beräknas efter räntesatsen fem procent.

Nuvärde bör därför vanligtvis kunna beräknas med ledning av de till AGL fogade tabellerna I-III.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.