Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:25


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden med likvid i form av kontant belopp och aktier i Hufvudstaden International AB

Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden (Hufvudstaden) beslutade på ordinarie bolagsstämma den 23 april 1997 bl.a. att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av aktier. Inlösenförfarandet skulle gå till på så sätt att efter fondemission skulle företas en aktieuppdelning (split), varvid varje ursprunglig aktie skulle delas upp i tre aktier, varav två skulle vara inlösenaktier.

Inlösenaktierna skulle vara av serie A1 och serie A2.

För varje aktie av serie A1 skulle inlösen ske med 14 kr.

För varje aktie av serie A2 skulle inlösen ske med en aktie i Hufvudstaden International AB (International).

De aktieägare som den 6 maj 1997 var införda i Hufvudstadens aktiebok skulle - utan särskild anmälan - erhålla två inlösenaktier för varje ursprunglig aktie i Hufvudstaden.

Handel med inlösenaktier A1 skulle påbörjas den 6 maj 1997 och med A2 den 6 juni 1997. Handel med inlösenaktier beräknades pågå t.o.m. den 5 augusti 1997.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades ske den 14 augusti 1997.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Enligt vad som följer av Regeringsrättens dom den 19 juni 1997 i mål om förhandsbesked kan avskiljandet av vissa aktier för inlösen inte anses innebära att aktier avyttras. Med hänsyn till de speciella villkor som gäller för inlösenaktierna bör emellertid dessa aktier vid tillämpning av genomsnittsmetoden inte anses vara av samma slag och sort som övriga aktier. Av detta följer att det sammantagna anskaffningsvärdet för samtliga aktier omedelbart före avskiljandet skall fördelas mellan inlösenaktierna och den kvarvarande aktien. Fördelningen av sammantagna anskaffningsvärdet för samtliga aktier bör ske med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för aktie av serie A1, som inlösts mot kontant belopp

Aktie, som inlösts mot kontant belopp, bör anses avyttrad till ett pris som motsvaras av den kontanta ersättningen, dvs. 14 kr.

2. Avyttringspris för aktie av serie A2, som inlösts mot aktie i Hufvudstaden International AB

Aktie, som inlösts mot aktie i Hufvudstaden International, bör anses avyttrad för 6,80 kr.

3. Anskaffningsvärden för aktier av serie A, serie A1 och serie A2

Då inlösenaktierna inte var föremål för notering vid tidpunkten för avskiljandet, bör fördelningen av anskaffningsvärdet beräknas med ledning av medianvärdet av de första noteringar som förelåg då samtliga aktier var noterade.

Aktiernas sammantagna anskaffningsvärde bör fördelas enligt följande:

På aktie av serie A belöper 64 procent.

På aktie av serie A1 belöper 24 procent.

På aktie av serie A2 belöper 12 procent.

4. Anskaffningsvärde för aktie i Hufvudstaden International AB

Aktie, som erhållits genom inlösenförfarandet bör anses anskaffad för 6,80 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.