Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:26


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Modern Times Group MTG AB

Bolagsstämman för Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) beslutade den 23 maj 1997 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Modern Times Group MTG AB (MTG).

För varje aktie av serie A i Kinnevik skulle erhållas en aktie av serie A i MTG och för varje aktie av serie B i Kinnevik skulle erhållas en aktie av serie B i MTG.

Avstämningsdagen skulle vara den 15 september 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen av aktierna i MTG har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. samma lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Kinnevik fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i MTG så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Kinnevik, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i Kinnevik bör 72 procent hänföras till dessa aktier och 28 procent till aktier av serie A i MTG.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i Kinnevik bör 70 procent hänföras till dessa aktier och 30 procent till aktier av serie B i MTG.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.