Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:27


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i M2 Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg & Son Publikt Aktiebolag

Styrelsen för Wihlborg & Son Publikt AB (Wihlborgs)beslutade den 22 november 1996 att lämna ett villkorat offentligt erbjudande till aktieägarna i M2 Fastigheter AB (publ) (M2) att överlåta sina aktier i M2 till Wihlborgs i utbyte mot aktier i och teckningsoptioner, utfärdade av Wihlborgs.

Villkor

För varje aktie i M2 skulle erhållas sju nyemitterade aktier av serie B i Wihlborgs samt tre teckningsoptioner i Wihlborgs. Som ytterligare villkor uppställdes att erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Wihlborgs blev ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i M2, dock med rätt för Wihlborgs att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Förvärvet fick inte heller, fram till den tidpunkt då redovisning av likvid skulle påbörjas, enligt Wihlborgs bedömning, hindras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet som låg utanför Wihlborgs kontroll.

Samtidigt med Wihlborgs erbjudande erbjöd Bergaliden AB (Bergaliden) aktieägarna i M2 att förvärva deras aktier i M2, varvid vederlaget för varje aktie skulle bestå dels av ett kontant belopp på 100,80 kr, och dels av tre teckningsoptioner utfärdade av Wihlborgs.

Detta erbjudande gällde under förbehåll av att Wihlborgs fullföljde sitt erbjudande till aktieägarna i M2.

Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 3 mars - 21 mars 1997.

Återkallelse av gjord accept skulle kunna ske före offentliggörande av Wihlborgs och Bergalidens beslut att fullfölja erbjudandet, eller om sådant offentliggörande inte skett under anmälningstiden, dock senast kl. 15.00 den sista dagen anmälan kunde ske.

Det har upplysts att Wihlborgs i pressmeddelande den 26 mars 1997 fullföljt budet.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet för den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Wihlborgs erbjudande

1.1 Avyttringspris för en aktie i M2

Avyttringspriset för aktie i M2 bör beräknas med utgångspunkt i värdet på sju aktier av serie B i Wihlborgs samt tre teckningsoptioner, utfärdade av samma bolag, vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Det har uppgetts att betalkursen för en aktie i Wihlborgs denna dag var 14,90 kr. Då det vid denna tidpunkt inte förelåg noterade värden beträffande teckningsoptionerna, bör värdet av dessa beräknas efter medianvärdet av noteringarna under de första dagarna teckningsoptionerna var föremål för handel. Detta värde var då 5,90 kr.

Varje aktie i M2 bör under sådana förhållanden anses avyttrad för 122 kr.

1.2. Anskaffningsvärde för en aktie i respektive teckningsoption utfärdad av Wihlborgs

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Värdet bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan.

Anskaffningsvärdet för en aktie i Wihlborgs kan således beräknas till 14,90 kr.

Anskaffningsvärdet för en teckningsoption, utfärdad av Wihlborgs, kan beräknas till 5,90 kr.

2. Bergalidens erbjudande

2.1 Avyttringspris för en aktie i M2

Avyttringspriset bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet av tre teckningsoptioner, utfärdade av Wihlborgs, på sätt anges under p. 1.1 ovan.

Varje aktie i M2 bör under sådana förhållanden anses avyttrad för 118,50 kr.

2.2 Anskaffningsvärde för en teckningsoption, utfärdad av Wihlborgs

På sätt som framgår under p. 1.2 ovan bör anskaffningsvärdet för en teckningsoption, utfärdad av Wihlborgs, beräknas till 5,90 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.