Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:28


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s utdelning av aktier i Liljeholmens Stearinfabriks AB samt köpoptioner avseende aktier i Klövern Fastigheter AB

Bolagsstämman för Midway Holding AB (Midway) beslutade den 13 maj 1997 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Liljeholmens Stearinfabriks AB (Liljeholmen).

För varje aktie av serie A i Midway skulle erhållas en aktie av serie A i Liljeholmen och för en aktie av serie B i Midway skulle erhållas en aktie av serie B i Liljeholmen.

Avstämningsdagen för rätt att erhålla aktien skulle vara den 30 september 1997.

Vid bolagsstämman beslutades också att för varje aktie i Midway, oavsett aktieslag, skulle erhållas en köpoption avseende aktie i Klövern Fastigheter AB.

Avstämningsdagen för rätt att erhålla optionen skulle vara den 1 september 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag eller annan egendom är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen av aktierna i Liljeholmen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Midway fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Liljeholmen så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Midway, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Det föreligger inte någon motsvarande regel, som medför uppskov med beskattningen avseende köpoptionerna i Klövern. Värdet av förmånen att erhålla dessa optioner bör beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de första noteringar som förelåg beträffande optionerna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Fördelning av anskaffningsvärde avseende aktier i Midway

Av anskaffningsvärdet för aktier i Midway bör 71 procent hänföras till dessa aktier och 29 procent till aktier i Liljeholmen.

2. Beskattningsvärde av en köpoption avseende aktie i Klövern

Förmånsvärdet av en köpoption bör beräknas till 0,26 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.