Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:30


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sandblom & Stohne AB:s utdelning av aktier i Firefly AB

Bolagsstämman för Sandblom & Stohne AB (Sandblom & Stohne) beslutade den 4 juni 1997 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Firefly AB (Firefly). För varje aktie i Sandblom & Stohne skulle erhållas en aktie i Firefly.

Avstämningsdagen skulle vara den 24 juni 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen av aktierna i Firefly har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Sandblom & Stohne fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Firefly så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Sandblom & Stohne, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Sandblom & Stohne bör 79 procent hänföras till dessa aktier och 21 procent till aktier i Firefly.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.