Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:36

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Midway Holding AB att förvärva aktier i Skåne-möllan AB

Bolagsstämman för Midway Holding AB (Midway) beslutade den 13 maj 1998 att erbjuda sina aktieägare att förvärva aktier i Skåne-möllan AB (Skåne-möllan).

Villkor

Varje aktie i Midway, oavsett aktieslag, skulle berättiga till erhållande av en (1) inköpsrätt. 5 000 inköpsrätter skulle berättiga till köp av 150 aktier i Skåne-möllan för 7 500 kr. Kontant utdelning skulle inte förekomma i samband med erhållandet av inköpsrätterna.

Avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter skulle vara den 5 juni 1998.

Sista dag för handel med aktier i Midway skulle vara den 2 juni 1998. Anmälan om köp av aktier i Skåne-möllan skulle ske under tiden 11 - 29 juni 1998.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att inköpsrätten uttnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en inköpsrätt beräknas till 0,61 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Skåne-möllan

De förvärvade aktierna bör anses erhållna den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Skåne-möllan förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 70,33 kr, (7500 + [5 000 x 0,61]) dividerat med 150, per aktie.

Har aktie i Skåne-möllan förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.