Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:37

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av FöreningsSparbanken AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB

Bolagsstämman för FöreningsSparbanken AB (FöreningsSparbanken) beslutade den 23 april 1998 att till sina aktieägare dela ut samtliga aktier i Mandamus Fastigheter AB (Mandamus). Samtidigt beslutades om utdelning av ett kontant belopp om sex kr per aktie i FöreningsSparbanken.

För varje aktie i FöreningsSparbanken skulle erhållas en (1) aktieandel i Mandamus. 20 aktieandelar skulle berättiga till en aktie i Mandamus.

Avstämningsdag för kontant utdelning och utdelning av aktierna skulle vara den 29 april 1998. Sista dag för handel i aktier i FöreningsSparbanken med rätt till utdelning av aktier och kontant belopp skulle vara den 24 april 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 26 januari 1998 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning och bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Mandamus anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i FöreningsSparbanken som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i FöreningsSparbanken med rätt till utdelning av ett kontant belopp om sex kr per aktie samt aktier i Mandamus var den 24 april 1998. Första dag för handel utan rätt till utdelningar var den 27 april 1998. Eftersom FöreningsSparbanken under dagen den 27 april lämnade delårsrapport, bör jämförelse av kursförändringen göras mellan sista betalkurs den 24 april, 267 kr, och första betalkurs den 27 april, 260 kr. Utan kontant utdelning om sex kr hade denna senare kurs - allt annat lika - varit 266 kr. Förändringen motsvarar 0,375 procent, (100 [267 - 266]) dividerat med 267, av FöreningsSparbankens notering den 24 april. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav och anges i helt procenttal.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i FöreningsSparbanken bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till aktieandelar i Mandamus.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.