Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:3

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Förvaltnings AB Ratos

Extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Ratos (Ratos) beslutade den 1 oktober 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenbeloppet bestämdes sedermera till 97 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie i Ratos skulle erhållas en inlösenrätt oavsett aktieslag. Tio inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 8 oktober 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under perioden den 15 oktober - den 11 november 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum på Stockholms Fondbörs under perioden den 15 oktober - den 6 november 1998.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknades kunna ske i månadsskiftet november/december 1998.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet. Sista dag för handel i aktier med rätt till inlösenrätter var den 5 oktober 1998. Lägsta betalkurs för aktier av serie A var denna dag 65 kr och motsvarande betalkurs för aktier av serie B var 62,50 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 15 oktober 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätterna 3 kr.

Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 3:65 på inlösenrätter av serie A och 3:62,50 på inlösenrätter av serie B.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Ratos, oavsett serie, bör 95 procent hänföras till dessa aktier och fem procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Ratos blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fem procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tio inlösenrätter.

Exempel: Förutsatt att det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Ratos uppgår till 50 kr, övergår 2,50 kr (fem procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 47,50 kr. Till detta värde kommer värdet av tio inlösenrätter, i detta fall 25 kr (10 x 2,50 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 72,50 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 47,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.