Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:13

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Tricorona Mineral AB att förvärva aktier i Riddarhyttan Resources AB

Vid extra bolagsstämma i Tricorona Mineral AB (Tricorona) den 5 juni 1998 beslutades att erbjuda aktieägarna att förvärva aktier i Riddarhyttan Resources AB (Riddarhyttan).

Villkor

Fem (5) aktier i Tricorona skulle berättiga till köp av sju (7) aktier i Riddarhyttan. För varje aktie i Tricorona skulle erhållas en inköpsrätt. Fem inköpsrätter skulle således medföra rätt att förvärva sju aktier i Riddarhyttan till ett pris av 1,65 kr per aktie.

Avstämningsdag skulle vara den 10 juni 1998 och sista dag för handel med aktier i Tricorona inklusive inköpsrätt skulle vara den 5 juni 1998.

Anmälan om förvärv av aktier i Riddarhyttan skulle göras under perioden 15-26 juni 1998.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i ett annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde m.m.

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens värde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas till medianvärdet av inköpsrätternas noterade lägsta betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en inköpsrätt beräknas till 0,08 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Riddarhyttan

De förvärvade aktierna bör anses erhållna den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Riddarhyttan förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till:

1,71 kr [5 x 0,08] + [7 x 1,65] dividerat med 7 per aktie

Har aktie i Riddarhyttan förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde bör då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen, till den del de belöper på envar aktie, och 1,65 kr per aktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.