På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:16

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Scandinavian PC Systems AB mot aktier i SPCS-Gruppen ASA

Styrelserna och huvudaktieägarna i PC-Systemer Norge ASA, sedermera namnändrat till SPCS-Gruppen ASA (SPCS-Gruppen), och Scandinavian PC Systems AB (SPCS) ingick den 21 mars 1999 avtal om samgående mellan bolagen. Sammanslagningen skulle ske genom att PC-Systemer Norge ASA skulle lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i SPCS att byta sina SPCS-aktier mot aktier i SPCS-Gruppen.

Erbjudandet

För varje aktie i SPCS erbjöds 6,6455 aktier i SPCS-Gruppen, varvid det totala antalet erhållna aktier i SPCS-Gruppen skulle komma att avrundas uppåt till närmaste heltal.

Alternativt kunde för varje aktie i SPCS erhållas ett kontant belopp om 100 kronor.

De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle under perioden den 19 maj 1999 – 9 juni 1999 lämna in en anmälningssedel enligt fastställt formulär.

Courtage skulle inte erläggas.

Villkor

Följande villkor skulle vara uppfyllda för erbjudandets genomförande.

1.SPCS-Gruppen skulle bli ägare till mer än 90 procent av aktiekapital och röster i SPCS mot vederlag i aktier i SPCS-Gruppen i enlighet med aktiealternativet.
2.Nödvändiga beslut för erbjudandets genomförande skulle fattas av PC-Systemers Norge ASA:s extra bolagsstämma den 2 juni 1999.
3.SPCS:s verksamhet skulle bedrivas enligt affärsmässiga principer och att inga extraordinära beslut hade fattats beträffande dispositioner av företagets medel fram till och med erbjudandets sluttidpunkt.
PC-Systemer Norge ASA, i samförstånd med SPCS, förbehöll sig rätten att, helt eller delvis, frångå ett eller flera av ovanstående villkor.

Det har upplysts att det den 11 juni 1999 meddelades att villkoren för erbjudandets fullföljande hade uppfyllts.

Allmänt

Generellt gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen vid avyttringstidpunkten. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för en aktie i SPCS bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som erhållits i SPCS-Gruppen. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal.

De som accepterat erbjudandet skall i sina deklarationer lämna en realisationsvinstberäkning.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, skall emellertid uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka uppskov med beskattningen. Detta görs på blankett K4B.

De erhållna aktierna i SPCS-Gruppen bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i SPCS bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i SPCS-Gruppen vid den tidpunkt man offentliggjorde att villkoret för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 11 juni 1999, varvid den lägsta betalkursen för aktie i SPCS-Gruppen var 14,60 NOK. Den s.k. fixkursen NOK/SEK var denna dag 108,45 kronor.

Avyttringspriset för en aktie i SPCS bör därvid beräknas till (14,60 x 1,0845 x 6,6455=) 105,22 kronor.

På motsvarande sätt bör anskaffningspriset för en aktie i SPCS-Gruppen beräknas till (14,60 x 1,0845=) 15,83 kronor.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i SPCS

Varje aktie i SPCS bör anses avyttrad för 105,22 kronor.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i SPCS-Gruppen

Varje aktie i SPCS-Gruppen bör anses anskaffad för 15,83 kronor.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.