På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:21

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Graningeverkens AB mot aktier i Graninge AB

Den 25 november 1999 beslutade styrelsen för Graninge AB (Graninge) att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Graningeverkens AB (Graningeverken) om förvärv av samtliga aktier i Graningeverken.

Erbjudandet

För varje aktie i Graningeverken erbjöds en nyemitterad aktie i Graninge.

Courtage skulle inte utgå för överlåtelser i anledning av erbjudandet.

Anmälan om accept skulle lämnas in under perioden den 3 december
- 16 december 1999 (etapp 1) alternativt den 23 december 1999
- 21 januari 2000 (etapp 2).

Villkor

För att erbjudandet skulle fullföljas krävdes att det accepterades i sådan utsträckning att Graninge senast omkring den 21 december 1999 kunde fastställa att man var ägare till mer än 90 procent av aktierna representerande mer än 90 procent av det sammanlagda röstetalet i Graningeverken.

De aktieägare, som accepterat erbjudandet under etapp 1, hade rätt att återkalla gjord accept intill dess att Graninge beslutat att fullfölja erbjudandet.

Det har upplysts att styrelsen i Graninge den 20 december 1999 meddelat att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljts.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Graningeverken bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier, som erhållits i Graninge. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan emellertid uppskov med beskattning av reavinst ske om vissa villkor är uppfyllda.

Det har upplysts att förutsättningarna i vart fall beträffande avyttringar under etapp 1 är sådana att lagen är tillämplig. I sådana fall skall begäran om uppskov göras i deklarationen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Graninge bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Etapp 1. Då aktierna i Graninge inte var föremål för notering vid avyttringstidpunkten, bör avyttringpriset för aktier i Graningeverken beräknas till medianvärdet av lägsta betalkurser under de första fem dagar det förelåg notering av aktier i Graninge. Under sådana omständigheter bör avyttringspriset för en aktie i Graningeverken beräknas till 132 kr.

Redovisning av realisationsvinst/-förlust skall ske vid taxeringen år 2000.

Etapp 2. Om inte annat kan visas bör avyttringspriset beräknas med ledning av medianvärdet av lägsta noterade betalkurser under den tid anmälan kunde ske och det förelåg noteringar avseende aktier i Graninge, dvs. under perioden den 30 december 1999 - 21 januari 2000. Under sådana omständigheter bör avyttringspriset för en aktie i Graningeverken beräknas till 130 kr.

Har accept skett under år 1999, skall redovisning av realisationsvinst/-förlust ske vid taxeringen år 2000. Har accept skett under år 2000, skall redovisningen ske vid taxeringen år 2001.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Graningeverken

Etapp 1. Varje aktie i Graningeverken bör anses avyttrad för 132 kr.

Etapp 2. Om inte annat kan visas bör varje aktie i Graningeverken anses avyttrad för 130 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Graninge

Etapp 1. Anskaffningsvärdet för en aktie i Graninge som erhållits på grund av aktier i Graningeverken bör beräknas till 132 kr.

Etapp 2. Om avyttringspriset för aktier i Graningeverken beräknats till medianvärdet av lägsta noterade betalkurser på sätt angetts ovan, bör anskaffningsvärdet för en aktie i Graninge beräknas till 130 kr.

____________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.