Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:28

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Pharmacia & Upjohn, Inc mot aktier i Pharmacia Corporation

Bakgrund

Bolagsstämmorna i de amerikanska bolagen Pharmacia & Upjohn, Inc (P&U) och Monsanto Company (Monsanto) har den 23 mars 2000 godkänt ett samgående mellan de två bolagen genom en amerikansk fusion.

Fusionen ägde rum enligt lagstiftningen i delstaten Delaware, USA, och var en så kallad reverse triangular merger. Fusionen innebar att Monsanto bildade ett helägt dotterbolag som fusionerade in i och med P&U som blev det överlevande bolaget. P&U:s aktieägare fick genom fusionen sina aktier i P&U automatiskt konverterade till en rätt att erhålla aktier i Monsanto som därefter namnändrades till Pharmacia Corporation.

För varje aktie eller depåbevis i P&U erhölls 1,19 aktier eller depåbevis i Pharmacia Corporation. Överskjutande andelar av depåbevis sammanlades för depåbevisinnehavarnas räkning och avyttrades kontant över OM Stockholmsbörsen.

Villkor

Fusionen mellan P&U och Monsanto var avhängig bl.a. av att bolagsstämmorna godkände fusionen respektive nyemissionen av aktier, att vissa nödvändiga tillstånd erhölls, bl.a. från EU-kommissionen samt att bolagen därefter slutligen godkände fusionen genom en s.k. closing och därefter upprättade en särskild handling, s.k. Certificate of Merger, enligt de formkrav som krävs enligt den bolagsrättsliga lagstiftningen i delstaten Delaware.

Tillstånd från EU-kommissionen erhölls den 30 mars 2000 varefter bolagen godkände fusionen genom closing i USA den 31 mars 2000 då även Certificate of Merger upprättades. Fusionen blev verkställd när Certificate of Merger lämnades in till Delaware Secretary of State, vilket skedde den 31 mars 2000 kl. 23.02 svensk tid. Vid denna tidpunkt inträdde samtliga rättsföljder simultant utan någon ytterligare åtgärd från aktieägarnas eller bolagens sida, dvs. de utestående aktierna i P&U upphörde att existera och ersattes av aktier i Pharmacia Corporation. Detsamma gällde för de motsvarande svenska depåbevisen.

P&U–aktierna handlades och noterades sista dagen fredagen den 31 mars 2000 vid New York Stock Exchange (NYSE) samt i form av depåbevis vid OM Stockholmsbörsen. Stamaktierna i det sammanslagna bolaget Pharmacia Corporation och de svenska depåbevisen noterades vid NYSE respektive OM Stockholmsbörsen från och med måndagen den 3 april 2000.

Rättslig bakgrund

Enligt fast praxis skall egendom anses avyttrad vid den tidpunkt då det föreligger ett för båda parter bindande avtal. Som ovan angetts verkställdes fusionen när Certificate of Merger lämnades in till Delaware Secretary of State den 31 mars 2000 kl. 23.02. Först vid denna tidpunkt var samtliga de villkor som uppställdes för samgåendets genomförande uppfyllda och fusionen därmed verkställd.

Allmänt

Ersättning för avyttrad egendom i samband med byte skall anses utgöras av marknadsvärdet av den erhållna egendomen vid avyttringstidpunkten. Avyttringspriset för depåbevis i P&U bör därför beräknas med utgångspunkt i värdet av de depåbevis och andelar därav, som erhållits i Pharmacia Corporation.

De nya aktierna i Pharmacia Corporation noterades i form av depåbevis vid OM Stockholmsbörsen först den 3 april 2000 varvid lägsta noterade betalkurs utgjorde 428 kr. Då varje aktie i P&U gav 1,19 aktier i Pharmacia Corporation bör avyttringspriset för ett depåbevis i P&U beräknas till 509,32 kr (428 x 1,19).

Den som deltagit i bytet skall lämna en realisationsvinstberäkning.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Skatterättsnämnden har den 17 mars 2000 i ett lagakraftvunnet förhandsbesked funnit att det ifrågavarande förfarandet, som saknar svensk motsvarighet, skall ses som avyttring av aktier i P&U i utbyte mot aktier i Monsanto, dvs. som ett sådant andelsbyte som avses i 1 § första stycket lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten (andelsbyteslagen) och att bytet medför rätt till uppskov med beskattningen.

Förhandsbeskedet innebär bla. att depåbevisen skall behandlas som aktier i andelsbyteslagens mening och att uppskov med beskattning av realisationsvinst kan ske efter ansökan i deklarationen.

Den som så önskar kan därför i sin deklaration yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna depåbevisen i Pharmacia Corporation bör anses anskaffade till ett pris som motsvaras av depåbevisens marknadsvärde vid förvärvstidpunkten, beräknat på sätt som angetts ovan för beräkning av avyttringspriset på aktier i P&U.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för ett depåbevis i P&U

Varje depåbevis i P&U bör anses avyttrat för 509,32 kr.

2. Anskaffningsvärde för ett depåbevis i Pharmacia Corporation

Varje depåbevis i Pharmacia Corporation bör anses anskaffat för 428 kr.

____________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.