På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:33

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Måldata AB mot aktier i Sigma AB

Styrelsen för Sigma AB (Sigma) offentliggjorde den 16 december 1999 beslut att erbjuda aktieägarna i Måldata AB (Måldata) att överlåta sina aktier av serie B mot likvid i form av nyemitterade aktier i Sigma.

Erbjudandet

För varje helt fyrtal aktier av serie B i Måldata skulle erhållas tre nyemitterade aktier av serie B i Sigma.

I den mån aktieägare inte skulle erhålla helt antal aktier i Sigma utan även andel av aktie, skulle överskjutande aktieandel för aktieägarens räkning säljas vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle ej utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 17 februari – 8 mars 2000.

Villkor

Som villkor för erbjudandet skulle bl. a. gälla att förvärvet inte enligt Sigmas bedömning, helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället skulle föreligga eller kunna förväntas, eller av annan omständighet utanför Sigmas kontroll.

Det har upplysts att Sigma den 9 mars 2000 offentliggjorde att man beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits. Avyttringspriset för aktier i Måldata bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Sigma. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Sigma bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Måldata bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Sigma vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 9 mars 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktie i Sigma noterades till 240 kr. Avyttringspriset för en aktie i Måldata bör därför beräknas till 180 kr (3 x 240:4).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Måldata
Varje aktie av serie B i Måldata bör anses avyttrad för 180 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Sigma
Anskaffningsvärdet för en aktie av serie B i Sigma, som erhållits på grund av aktieinnehav i Måldata, bör beräknas till 240 kr.

________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.