På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:41

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Provobis Hotel & Restauranger AB mot aktier i Scandic Hotels AB

Styrelsen för Scandic Hotels AB (Scandic Hotels) beslutade den 12 april 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Provobis Hotel & Restauranger AB (Provobis) att överlåta sina aktier mot kontanter eller mot nyemitterade aktier i Scandic Hotels.

Erbjudandet

För varje tiotal aktier av serie A eller serie B i Provobis skulle erhållas tre (3) nyemitterade aktier i Scandic Hotels.

Alternativt kunde aktieägarna i Provobis välja att överlåta sina aktier mot kontant betalning. För varje aktie av serie A i Provobis skulle erhållas 37 kr kontant och för varje aktie av serie B skulle erhållas 31 kr kontant.

Aktier av serie B i Provobis var vid tidpunkten för det offentliga erbjudandet noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Aktier av serie A i Provobis var onoterade.

Om innehavet av aktier i Provobis inte berättigade till helt antal aktier i Scandic Hotels skulle överskjutande andelar sammanläggas och gemensamt försäljas för aktieägarnas räkning.

Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 10-31 maj 2000.

Villkor

Erbjudandet, fick, innan offentliggörande skett av att erbjudandet fullföljts, inte enligt Scandic Hotels bedömning helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället förelåg eller skäligen kunde förväntas, eller av annan omständighet utanför Scandic Hotels kontroll.

En extra bolagsstämma i Scandic Hotels skulle fatta beslut om sådan riktad nyemission som erfordrades för fullgörandet av erbjudandet.

Det har upplysts att Scandic Hotels den 5 juni 2000 offentliggjorde att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts och att Scandic Hotels beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Provobis bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Scandic Hotels. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Enligt den numera upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten som alltjämt är tillämplig vid 2001 års taxering, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Scandic Hotels bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Provobis bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Scandic Hotels vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 5 juni 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktie i Scandic Hotels noterades till 94,50 kr. Avyttringspriset för en aktie i Provobis bör därför beräknas till (94,50 x 3:10 =) 28,35 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Provobis

Varje aktie i Provobis bör anses avyttrad för 28,35 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Scandic Hotels

Anskaffningsvärdet för en aktie i Scandic Hotels som erhållits på grund av aktieinnehav i Provobis bör beräknas till 94,50 kr.

________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.