På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:42

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i L G Products Solna AB m.m. mot aktier i Arkivator AB

Arkivator AB (Arkivator) hade den 23 september 1999 träffat överenskommelse med huvudägarna i L G Products Solna AB (LGP) om att förvärva samtliga deras aktier i LGP. I anslutning därtill beslöt styrelsen för Arkivator att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare och innehavare av optionsrätter i LGP.

Erbjudandet

- För varje 100-tal aktier i LGP skulle erhållas 133 nyemitterade aktier i Arkivator.

- För varje teckningsoption av teckningsoptionsprogram 1 avseende aktier i LGP skulle erhållas en (1) kr kontant.

- Innehavare av teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2 avseende aktier i LGP kunde välja mellan följande alternativ.

o A. För varje teckningsoption skulle erhållas 76 kr kontant.

o B. För varje 25-tal teckningsoptioner skulle erhållas 19 nyemitterade aktier i Arkivator.

Aktieägare, som hade ett innehav som inte var jämnt delbart med ett hundra, skulle för varje udda eller överskjutande aktie i LGP erhålla 1,33 aktier i Arkivator. I den mån aktieägare erhöll andel av aktie i Arkivator, skulle andelen säljas för aktieägarens räkning vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle ej utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den
29 december 1999 – 24 januari 2000.

Villkor

Erbjudandet var villkorat bl.a. enligt följande.

Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Arkivator totalt sett blev ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i LGP, räknat efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i LGP. Arkivator förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Erbjudandet var vidare villkorat av att erbjudandet inte, enligt Arkivators styrelses bedömning, före tillkännagivandet av att erbjudandet kom att fullföljas, helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades eller försenades på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, myndighetsåtgärd eller annan liknande omständighet, som inträffat eller kunde förväntas inträffa i Sverige eller annat land, eller till följd av annan omständigheter utanför Arkivators kontroll.

Arkivator förbehöll sig rätten att, helt eller delvis, frånträda ett eller flera av ovanstående villkor.

Det har upplysts att det den 25 januari 2000 offentliggjorts genom pressmeddelande att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts och att därmed erbjudandet fullföljdes.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen vid avyttringstidpunkten. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i LGP bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Arkivator. På motsvarande sätt bör avyttringspriset för teckningsoptionerna, utgivna av LGP, som avyttrats mot vederlag i form av aktier i Arkivator, beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Arkivator.

Anmälningstiden för erbjudandet löpte fram till och med den 24 januari 2000. De aktieägare respektive innehavare av teckningsoptioner, som accepterat erbjudandet genom att lämna in sina anmälningssedlar under anmälningsperioden, bör anses ha avyttrat sina värdepapper den 25 januari 2000 då det offentliggjordes att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljdes.

Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Avyttringspriset för aktier och teckningsoptioner i LGP bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Arkivator vid avyttringstidpunkten den 25 januari 2000. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för aktie i Arkivator 280 kr. Enligt erbjudandet skulle för varje 100-tal aktier i LGP erhållas 133 aktier i Arkivator. Varje aktie i LGP bör därvid anses avyttrad för 372,40 kr (133x280:100).

För innehavare av teckningsoptioner som valt ersättning i form av aktier i Arkivator bör därför varje teckningsoption utgiven av LGP anses avyttrad för 212,80 kr (19x280:25).

Enligt den numera upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B. Uppskov kan dock inte medges för realisationsvinst avseende optioner.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i LGP

Varje aktie i LGP bör anses avyttrad för 372,40 kr.

2. Avyttringspris för en teckningsoption i LGP

Varje teckningsoption i LGP bör anses avyttrad för 212,80 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i Arkivator

Anskaffningsvärdet för en aktie i Arkivator som erhållits på grund av innehav aktier eller teckningsoptioner i LGP bör beräknas till 280 kr.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering