På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:44

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning av aktier i Metro International S.A.

Vid ordinarie bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (MTG) den 25 maj 2000 beslutades att dela ut bolagets hela innehav av aktier i Metro International S.A (Metro) till aktieägarna.

För varje aktie av serie A i MTG skulle erhållas en aktie av serie A i Metro (alternativ A).

För var tionde aktie av serie B i MTG skulle erhållas tre aktier av serie A i Metro samt sju aktier av serie B i Metro (alternativ B).

Samtidig kontant utdelning förelåg inte.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Metro skulle vara den 18 augusti 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. i den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt gäller vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. Det har uppgetts att förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av nämnda lagrum. Vid sådant förhållande skall utdelningen av aktier i Metro inte beskattas. I stället skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Metro anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i MTG som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i MTG med rätt till utdelning av aktier i Metro var den 15 augusti 2000, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A noterades till 328 kr och för aktier av serie B till 335 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 16 augusti 2000, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A noterades till 220 kr och för aktier av serie B till 219 kr.

Alternativ A: Skillnaden mellan A-aktiens senast noterade kurs inklusive emissionsrätt, 328 kr, och exklusive emissionsrätt, 220 kr, 108 kr, bör anses belöpa på den utdelade A-aktien i Metro. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet på aktier i MTG 67 procent (220:328) hänföras till dessa aktier och 33 procent (108:328) till aktier i Metro.

Alternativ B: Motsvarande noteringar för B-aktien var 335 kr respektive 219 kr. Med hänsyn till villkoren skall emellertid det noterade värdet för tio B-aktier inklusive emissionsrätt jämföras med värdet av tre A-aktier exklusive och sju B-aktier exklusive emissionsrätt. Således skall 3350 kr (10 x 335) jämföras med 2 193 kr (3 x 220 + 7 x 219). Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet på aktier i MTG 65 procent (2193:3350) hänföras till dessa aktier och 35 procent till aktier i Metro.

Fördelningstalet i alternativ B skall emellertid i sin tur fördelas på tre utdelade A-aktier och sju utdelade B-aktier i Metro. Detta tal bör fördelas med ledning av aktieslagens första noterade kurser exklusive emissionsrätt, dvs. 30 procent (660:2193) på A-aktier och 70 procent (1533:2193) på B-aktier. Då det således inte föreligger nämnbara skillnader mellan A-och B-aktier, bör det fördelade anskaffningsvärdet anses belöpa på envar aktie i lika stora delar.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i MTG bör 67 procent hänföras till dessa aktier och 33 procent till aktier av serie A i Metro.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i MTG bör 65 procent hänföras till dessa aktier och 35 procent till aktier av serie A eller B i Metro.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.