På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:46

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av The Empire AB:s (numera Ledstiernan AB) utdelning av aktier i The Empire Sweden AB (numera The Empire AB)

Vid ordinarie bolagsstämma i The Empire AB (numera Ledstiernan AB), nedan Ledstiernan, beslutades den 11 april 2000 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget The Empire Sweden AB (numera The Empire AB), nedan The Empire, till aktieägarna.

För varje aktie i Ledstiernan skulle erhållas en aktie i The Empire.

På bolagsstämman beslutades också om kontant utdelning om 7,90 kr per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av kontant utdelning och aktier i The Empire skulle vara den 19 april 2000.

De som var registrerade aktieägare i Ledstiernan på avstämningsdagen den 19 april 2000 samt den 30 juni 2000 skulle erhålla en särskild kontant ersättning, beräknad på visst sätt.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. I den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt gäller vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I en den 14 juni 2000 daterad skrivelse har Riksskatteverket gjort bedömningen att B med hänsyn till de uppgifter som lämnats - förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av nämnda lagrum. Detta skulle innebära att utdelningen av aktier i The Empire inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i The Empire anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Ledstiernan som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Då emellertid det vid denna tidpunkt det inte kunde konstateras om särskild ersättningen skulle lämnas, bör denna omständighet inte beaktas vid fördelning av anskaffningsvärdet.

Kontant utdelning om 7,90 kr samt eventuellt utfallande särskild ersättning bör behandlas som skattepliktig utdelning hos aktieägarna.

Beräkning

Under en börsdag förekommer flera olika slag av noteringar i aktier med regelbunden omsättning. Vid bestämning av fördelningstalet utgår man normalt från den aktuella dagens lägsta betalkurs. Den sista dagen för handel med aktier i Ledstiernan med rätt till utdelning av kontant belopp och aktier i The Empire var den 14 april 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 92 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 17 april 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 88 kr. Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet skall samtidig kontant utdelning om 7,90 kr beaktas. Allt annat lika skulle detta innebära att kursen på Ledstiernan blev högre på grund av utdelningen av aktier i The Empire [92 kr skall jämföras med 95,90 kr (88 + 7,90)]. Detta skulle innebära att aktierna i The Empire hade ett negativt värde. Mot bakgrund av att första noteringarna på The Empire efter utdelningen var ca 20 kr måste en jämförelse mellan de lägsta betalkurserna ge ett uppenbart oriktigt resultat. Under sådana omständigheter får andra jämförelsetal sökas. Senaste betalkurser för aktier i Ledstiernan var den 14 april och 17 april 2000 110 respektive 90 kr. Mot bakgrund av vad ovan anförts om noterade värden på aktier i The Empire, bör dessa senare jämförelsetal anses ge den mest korrekta fördelningen. Vid sådant förhållande bör av anskaffningsvärdet på aktier i Ledstiernan 89 procent (90 + 7,90 : 110) hänföras till dessa aktier och 11 procent till aktier i The Empire.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Ledstiernan bör 89 procent hänföras till dessa aktier och 11 procent till aktier i The Empire.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.