Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:56


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier i Capio AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (Bure) den 4 april 2000 beslutades att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Capio AB (Capio) till aktieägarna.

För varje tvåtal aktier i Bure skulle erhållas en (1) aktie i Capio.

För överskjutande aktieandel skulle lämnas kontant ersättning.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Capio skulle vara den 11 oktober 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. i den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt gäller vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I en den 31 augusti 2000 daterad skrivelse har Riksskatteverket gjort bedömningen att B med hänsyn till de uppgifter som lämnats B förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Vid sådant förhållande skall utdelningen av aktier i Capio inte beskattas. I stället skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Capio anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Bure som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Bure med rätt till utdelning av aktier i Capio var den 6 oktober 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 90,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 9 oktober 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 63 kr.

Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet på aktier i Bure 70 procent (63:90,50) hänföras till dessa aktier och 30 procent (27:90,50) till aktier i Capio.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Bure bör 70 procent hänföras till dessa aktier och 30 procent till aktier i Capio.

____________________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.