På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:57

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Guide Konsult AB m.m. mot aktier i Framtidsfabriken AB m.m.

Styrelsen för Framtidsfabriken AB (Framfab) beslutade den 3 december 1999 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Guide Konsult AB (Guide) om att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till Framfab.

Erbjudandet


- För varje tiotal (10) aktier av serie A och/eller serie B i Guide skulle erhållas tre (3) nyemitterade aktier i Framfab.

- För varje hundratal teckningsoptioner (1999/2002) utgivna av Guide skulle erhållas sex (6) nyemitterade aktier i Framfab och 1 320 kr kontant.

Om innehavet av aktier i Guide inte berättigade till helt antal aktier i Framfab skulle överskjutande andel säljas för aktieägarens räkning vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle inte utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 3 - 24 januari 2000.

Upplysningsvis kan nämnas att Framfab efter förvärvet genomfört en aktieuppdelning med avstämningsdag den 8 mars 2000.

Villkor

Erbjudandet var villkorat enligt följande.

Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Framfab blev ägare till aktier och optionsrätter representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Guide, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter i Guide 1999/2000. Framfab förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Erbjudandet skulle, innan offentliggörande skett av att erbjudandet fullföljs, inte, enligt Framfabs styrelses bedömning, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras eller försenas till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller annat land, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas eller av annan omständighet utanför Framfabs kontroll.

Det har upplysts att det den 28 januari 2000 offentliggjorts genom pressmeddelande att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljdes.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen vid avyttringstidpunkten. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Guide bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Framfab. På motsvarande sätt bör avyttringspriset för teckningsoptioner, utgivna av Guide, som avyttrats mot vederlag i form av aktier i Framfab, beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Framfab, inklusive ersättning i pengar.

Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Anmälningstiden för erbjudandet löpte fram till och med den 24 januari 2000. De aktieägare respektive innehavare av teckningsoptioner, som accepterat erbjudandet genom att lämna in sina anmälningssedlar under perioden den 3 januari B 24 januari 2000 bör anses ha avyttrat sina värdepapper den 28 januari 2000, då det offentliggjordes att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och att erbjudandet därmed fullföljdes.

Avyttringspriset för aktier i och teckningsoptioner utgivna av Guide bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Framfab vid avyttringstidpunkten den 28 januari 2000. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för aktie i Framfab 1 735 kr.

Varje aktie i Guide bör därvid anses avyttrad för 520,50 kr (0,3 x 1735).

Varje teckningsoption utgiven av Guide bör därvid anses avyttrad för 117,30 kr ([6 x 1735] + 1320 : 100).

Underhandserbjudande

Det har vidare upplysts att ett underhandserbjudande lämnats till samtliga innehavare av teckningsoptioner att sälja dessa till Framfab under perioden den 4 - 10 februari 2000.

Enligt underhandserbjudandet skulle för varje teckningsoption erhållas ett värde om 338 kr, beräknat efter särskild formel. Vederlaget skulle utgå i form av aktier i Framfab. Överskjutande andel av aktie i Framfab skulle utbetalas kontant.

Innehavarna av teckningsoptioner som hade accepterat enligt underhandserbjudandet hade möjlighet att återta anmälningarna fram till och med den 10 februari 2000, varför ett för parterna bindande avtal förelåg först vid denna tidpunkt.

Varje teckningsoption utgiven av Guide som avyttrats enligt underhandserbjudandet bör därvid anses avyttrad för 338 kr.

Anskaffningsvärde

De erhållna aktierna i Framfab bör anses anskaffade vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal och anskaffningsvärdet bör beräknas till de erhållna aktiernas marknadsvärde vid samma tidpunkt. Värdet bör bestämmas på sätt ovan angetts för bestämmande av avyttringspriset, dvs. lägsta noterade betalkurs.

Den 28 februari 2000 var lägsta noterade betalkurs för aktier i Framfab, såsom ovan framgått, 1 735 kr och den 10 februari 2000 lägsta noterade betalkurs 1 475 kr.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B. Uppskov kan dock inte medges för realisationsvinst avseende optioner.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 ' förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Guide

Har aktie i Guide avyttrats den 28 januari 2000 bör avyttringspriset beräknas till 520,50 kr.

2. Avyttringspris för en teckningsoption i Guide

Har teckningsoption i Guide avyttrats den 28 januari 2000 bör avyttringspriset beräknas till 117,30 kr.

Har teckningsoption i Guide avyttrats den 10 februari 2000 bör avyttringspriset beräknas till 338 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i Framfab

Har aktie i Framfab erhållits den 28 januari 2000 bör anskaffningsvärdet beräknas till 1 735 kr.

Har aktie i Framfab erhållits den 10 februari 2000 bör anskaffningsvärdet beräknas till 1 475 kr.

________________________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.