Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:62


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Entra Data AB mot aktier i TietoEnator Corporation

Styrelsen för TietoEnator Corporation AB (TietoEnator) offentliggjorde den 15 maj 2000 beslut att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Entra Data AB (numera namnändrat till Entra AB), nedan Entra, att överlåta sina aktier till TietoEnator.

Erbjudandet

För varje sjutal aktier i Entra skulle erhållas sex (6) nyemitterade aktier i TietoEnator.

I den mån aktieägare inte skulle erhålla helt antal aktier i TietoEnator utan även andel av aktie, skulle överskjutande aktieandel för aktieägarens räkning säljas vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle ej utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 31 maj B 22 juni 2000.

Villkor

Erbjudandet skulle gälla under förbehåll av:

Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att TietoEnator blev ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Entra. TietoEnator förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Förvärvet skulle, innan offentliggörande skett av att erbjudandet fullföljdes, inte enligt TietoEnators bedömning, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, eller motsvarande i Sverige eller annat land, som vid bedömningstillfället förelåg eller kunde förväntas, eller av annan omständigheter utanför TietoEnators kontroll.

Det har upplysts att TietoEnator den 28 juni 2000 offentliggjorde att man beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Entra bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i TietoEnator. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i TietoEnator bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Entra bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i TietoEnator vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 28 juni 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktie i TietoEnator noterades till 320 kr. Avyttringspriset för en aktie i Entra bör därför beräknas till 274,28 kr (6 x 320 : 7).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Entra

Varje aktie i Entra bör anses avyttrad för 274,28 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i TietoEnator

Anskaffningsvärdet för en aktie i TietoEnator, som erhållits på grund av aktieinnehav i Entra, bör beräknas till 320 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.