Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Särskilda upplysningar för anställd militär personal samt totalförsvarspliktiga till ledning vid avgivande av självdeklaration fr.o.m. 2001 års taxering

Dessa upplysningar avser att klargöra i vilken utsträckning de militära avlöningsförmånerna är skattepliktiga.
 
I Anställd militär personal
Hit räknas yrkesofficerare, officerare på reservstat, reservpersonal samt sådan efter frivilligt åtagande tjänstgörande personal, som inte avlönas enligt de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna.
 
Lön i pengar och andra skattepliktiga förmåner
 
(1) lön
vikariatslön
löneutfyllnad - kompensation för inkomstbortfall
arvode
tjänstepensionsförmåner
mot reservpension svarande engångsbelopp eller premieavgångsvederlag;
 
(2) bilförmån
drivmedelsförmån
förmånsvärde, fri kost
förmånsvärde, fri bostad
förmånsvärde, hemresor;
 
(3) ammunitionsröjningstillägg
aspirantprövningstillägg
avlöningsförstärkning
 
beredskapsdygn
beredskapstillägg
 
certifikattillägg
 
dagarvode och timarvode till frivilliginstruktör
dyktillägg och dykningstillägg
 
ekiperingsbidrag och särskilt sådant
ekiperingshjälp
ersättning för merkostnader för barntillsyn som beror på deltagande i utbildning
 
flygelevtillägg
flygrisktillägg
flygteknikertillägg
flygtillägg och förhöjning av sådant
föräldrapenningtillägg
förrättningstillägg
 
gratifikation
 
Handledartillägg
hopptillägg
höjdrisktillägg
 
I-tillägg (insatstillägg)
icke hemmahamntillägg
inkomsttrygghetstillägg
isbrytarchefstillägg
 
jourtillägg
 
kallortstillägg
kilometerersättning för resa med egen bil i tjänsten, till den del den överstiger 1 kr 50 öre per kilometer
ersättning för drivmedel för resa med förmånsbil i tjänsten till den del den överstiger 50 öre per kilometer för dieselolja och 80 öre per kilometer för annat drivmedel (t.ex. bensin)
kompensationstillägg
 
livränta vid arbetsskada
luftfartstillägg
lönetillägg, rörligt
 
marknadslönetillägg (MLT)
maskinanläggningstillägg
mertidstillägg
 
obehagstillägg
obekvämtidstillägg
ogulden semesterlön
omlokaliseringsstöd
omplaceringstillägg
operativt instruktörstillägg (flygled, res.)
 
planeringstillägg
prestationsberoende avlöningsförmån
 
restidstillägg
 
segelfartygstillägg
semesterlön
semestertillägg
sjödygnstillägg
sjötillägg och förhöjning av sådant
särskilt lönetillägg (flygledare)
 
tillfällig avlöningsförstärkning
tillägg för sjömätnings-, isbrytar- och dykarpersonal
tjänstledighetstillägg och särskilt sådant tjänstgöringstilllägg
 
vaktdygn
vaktdygnstillägg
vikariatstillägg
vikariatsersättning
 
övertidstillägg eller häremot svarande ersättning
övningsdygnstillägg och särskilt sådant;
 
(4) tjänstepremie
krigsplaceringspremie
särskild flygförarpremie
särskild flygingenjörspremie;
 
(5) stipendium i den mån skattefrihet inte föreligger enligt vad som anges nedan under "Icke skattepliktiga förmåner m.m." (jämför 19 § kommunalskattelagen);
 
(6) naturaförmåner eller kontant ersättning därför, dock ej kostförmån och förmån av fri frukost i de fall som anges nedan under "Icke skattepliktiga förmåner m.m.";
 
(7) rörliga tilläggsförmåner som utgår på här ovan angivna förmåner;
 
(8) ersättning enligt statens personskadeförsäkring för förlorad arbetsförtjänst;
 
(9) särskilt bidrag (motsvarande näringsbidrag enligt familjebidragsförordningen) enligt Reservofficers-, Reservstats- och Befälsanställningsavtalen;
 
(10) telefonersättning till den del den överstiger avdragsgillt belopp (avdragsgillt belopp avser kostnader i tjänsten).
 
Ersättningar som i regel inte behöver deklareras:
 
ersättning motsvarande gjorda utlägg för resa i tjänsten inom riket med allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi;
 
ersättning för resa med egen bil i tjänsten till den del den inte överstiger 1 kr 50 öre per kilometer;
 
ersättning för drivmedel för resa med förmånsbil i tjänsten till den del den inte överstiger 50 öre per kilometer för dieselolja och 80 öre per kilometer för annat drivmedel (t.ex. bensin);
 
traktamente vid tjänsteresa med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten till den del det inte överstiger avdragsgillt belopp;
 
representationsersättning, motsvarande gjorda utlägg.
 
Icke skattepliktiga förmåner m.m.:
 
stipendium för mottagarens utbildning och som inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning;
 
stipendium som är avsett för andra ändamål och som inte utgår periodiskt och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning;
 
förmån av statlig grupplivförsäkring;
 
ersättning enligt statens personskadeförsäkring för sveda och värk samt för lyte och men;
 
kostförmån i samband med intern eller extern representation;
 
kostförmån på allmänna transportmedel i samband med tjänsteresa om kosten obligatoriskt ingår i biljettpriset;
 
förmån av fri frukost i samband med övernattning på hotell e.dyl. vid tjänsteresa om frukosten obligatoriskt ingår i rumspriset;
 
förmån av fri kost eller förmån av fri hemresa som tillkommer sådan personal som tjänstgör i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands;
 
premier för och ersättning från tjänstereseförsäkring.
 
II Totalförsvarspliktiga
 
Hit räknas personal, som avlönas enligt de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna.
 
Skattepliktiga intäkter (inkomst av tjänst eller beträffande näringsbidrag inkomst i den förvärvskälla - näringsverksamhet -, som bidraget avser):
 
(1) dagpenning till totalförsvarspliktiga enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga;
 
(2) familjebidrag i form av näringsbidrag, oavsett till vem utbetalningen skett;
 
(3) ekonomisk hjälp till totalförsvarspliktiga enligt 8 kap. 3 § förordningen (1995:239) om förmåner till totatlförsvarspliktiga;
 
(4) förmåner av statligt personskadeskydd (1977:265);
 
(5) förslagsersättning;
 
(6) kilometerersättning för resa med egen bil i tjänsten, till den del den överstiger 1 kr 50 öre per kilometer;
 
(7) ersättning för drivmedel för resa med förmånsbil till den del den överstiger 50 öre per kilometer för dieselolja och 80 öre per kilometer för annat drivmedel (t.ex. bensin).
 
Ersättningar som i regel inte behöver deklareras;
 
ersättning motsvarande gjorda utlägg för resa i tjänsten inom riket med allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi;
 
ersättning för resa med egen bil i tjänsten till den del den inte överstiger 1 kr 50 öre per kilometer;
 
ersättning för drivmedel för resa med förmånsbil i tjänsten till den del den inte överstiger 50 öre per kilometer för dieselolja och 80 öre per kilometer för annat drivmedel (t.ex. bensin).
 
Icke skattepliktiga förmåner m.m.:
 
naturaförmåner till den totalförsvarspliktige själv samt kontant ersättning för sådana förmåner (förplägnadsersättning m.m.), dagersättning och tillägg till dagersättningen, befattningspenning, utbildningspremie, utryckningsbidrag och avgångsvederlag;
 
särskild beklädnadsersättning till underkläder till kvinnlig totalförsvarspliktig under grundutbildning som är längre än 60 dagar (2000:603);
 
premier för genomfört prov i skjutning, telegrafi m.m.;
 
belöning för materielvård m.m.;
 
begravningshjälp;
 
förmån av statlig grupplivförsäkring;
 
statlig ersättning för ideell skada (1977:266);
 
familjebidrag, som utgått i annan form än som näringsbidrag.
 
Anmärkning. Familjebidrag anses tillkomma den totalförsvarspliktige, även om bidraget utbetalas till annan person. Det förhållandet att bidraget använts för bestridande av en vid inkomsttaxeringen i och för sig avdragsgill utgift, t.ex. ränta eller periodiskt understöd, skall inte föranleda att avdrag vägras för utgiften ifråga.