På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens samt Riksskatteverkets anvisningar m.m. om uppbörd
RSV 2001:14
Skattebetalning
Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. om uppbörd skall upphöra att gälla i och med utgången av april månad 2001.

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1947:71) om sättet för jämkning av preliminär A-skatt,

Centrala uppbördsnämndens anvisningar (CUN 1950:6) om hur rättelse skall ske, då skattskyldig å debetsedel å slutlig skatt gottskrivits preliminär skatt med för högt belopp,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1950:17) om att byggherre har, sedan entreprenörs arbete på grund av bristande löneutbetalningar förklarats i blockad, efter avtal med entreprenören verkställt utbetalning av avlöning till av entreprenören anställd arbetstagare. Byggherren har ansetts i uppbördsförordningens mening ha intagit ställning såsom arbetsgivare i förhållande till arbetstagaren och därmed vara ansvarig för på avlöningen belöpande skatt,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1954:25) om skyldighet för villaägare att verkställa skatteavdrag för murare, målare eller snickare, som han anlitar för reparationsarbete m.m.,

Centrala uppbördsnämndens yttrande (CUN 1961:5) om ansvar för viss arbetsgivare betr. preliminär A-skatt som avdragits men redovisats för annan person,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens yttrande (CFU 1965:1) om skatteavdrag för skogsarbetare med mer än en arbetsgivare,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1968:11) om vissa av beslut om ändrad mantalsskrivning föranledda åtgärder med avseende på preliminär skatt, m.m.,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1968:12) om av beslut om mantalsskrivning föranledda åtgärder med avseende på preliminär skatt,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1969:9) om tillämpningen av Kungl. Maj:ts kungörelse den 17 januari 1969 (nr 5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens yttrande (CFU 1969:11) om behandling av skattebelopp med ofullständiga eller felaktiga debetsedelsnummer före utsändandet av restlängd,

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens anvisningar (CFU 1970:16) om restitution av skatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1972:7) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1973:1) om uträkning och debitering av skatt vid taxeringsändring m m för fysisk person och dödsbo med taxeringar i flera kommuner, m m,

Riksskatteverkets rekommendationer (RSV Du 1973:3) om utfärdande av kontrolluppgifter i vissa fall vid konkurs,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1973:17) om tillämpningen av bestämmelserna om skatteavdrag på dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1974:1) om beräkningsunderlag för bevillningsavgift då utbetalning av ersättningen inte sker direkt till artisten,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1974:16) om rese- och traktamentsersättningar vid skatteavdrag för s k artistskatt,

Riksskatteverkets information (RSV Du 1975:18) om undersökning av behovet att ändra B-skatt till A-skatt för skattskyldiga som uppbär sjukpenning under sjukperiod om minst 60 dagar,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1975:20) om anmälan om uppbördsbrott samt talan om betalningsskyldighet för juridisk persons företrädare,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1976:7) om rättelse av felaktig debitering, m m,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Du 1976:8) om förhandsuträkning av skatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:23, RSV Du 1981:7) om tillämpning av bestämmelserna om särskild skattereduktion,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:65, RSV Du 1981:20) om återbetalning av preliminär skatt i samband med jämkning (förtidsåterbetalning),

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1983:6, RSV Du 1983:1) om tillämpning av bestämmelserna om sparskattereduktion och skattefri ränta enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1983:72, RSV Du 1983:23) om skattereduktion för fackföreningsavgift,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:3, RSV Du 1984:1) om tillämpning av bestämmelserna om sparskattereduktion och skattefri ränta enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1985:2) om avgiftstillägg i fråga om arbetsgivaravgifter,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:1) om preliminär skatt för utländska praktikanter m fl,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:5) om skatteavdrag från folkpension m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1988:6) om återbetalning av överskjutande preliminär skatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1989:11) om ändring i rekommendationerna m m (RSV Du 1989:7) om tillämpning av lagen (1989:1033) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1991:2) för tillämpning av bestämmelserna i lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar och lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen m m att tillämpas fr o m 1 januari 1991,

Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Du 1991:9) om skatteavdrag på sjukpenning m m,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Du 1992:2) om nedsättning av sociala avgifter, och

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:31) om förbehållsbelopp vid avdrag för kvarstående skatt.