Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Red Sea Oil Corporation samt anskaffningsvärde för aktier i Lundin Oil AB med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB¹
RSV 2001:16
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i Red Sea Oil Corporation samt anskaffningsvärde för aktier i Lundin Oil AB med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda, men vid 2001 års taxering fortfarande tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Av 24 § 2 mom. SIL framgår att med avyttring av egendom avses bl.a. byte.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst skall som intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader.

Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som vederlag för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för aktier i Red Sea Oil Corporation

Varje aktie i Red Sea Oil Corporation bör anses avyttrad för 9:50 kr.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst får avdrag ske för alla omkostnader för egendomen, bl.a. för erlagd köpeskilling. Vid byte anses värdet av den bortbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som anskaffningskostnad för den tillbytta egendomen.

Allmänna råd:

Anskaffningsvärde för en aktie i Lundin Oil AB

Varje B-aktie i Lundin Oil AB som erhållits genom bytet bör anses anskaffad för 20:20 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:11.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.